Drukuj

lewyprawy

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I – III w Gminie Opatów.

Projekt współfinansowany przez Unię europejską w ramach PO KL dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Opatów.

W Gminie Opatów w miesiącu wrześniu 2012 roku rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest od miesiąca września 2012 r. do czerwca 2013 r. włącznie, w trzech szkołach na terenie Gminy Opatów – tj. w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1, Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach. Projekt jest realizowany w oparciu o umowę z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Łączny budżet projektu wynosi 144.674,09 zł i obejmuje dwa zadania.

Zadanie 1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół na kwotę 87.374,09 zł.

Zadanie 2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych na kwotę 57.300,00 zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w/w szkół podstawowych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zgodnie z zdiagnozowanymi trudnościami / uzdolnieniami uczniów. Projekt polega na zapewnieniu każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnie z jego indywidulnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie od początku do końca realizacji projektu. Burmistrz Miasta i Gminy Opatów – Andrzej Chaniecki zachęcał wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów do udziału w projekcie w artykule prasowym oraz przez ogłoszenia zamieszczone w szkołach. Wszelkie szczegółowe informacje zostały przekazane rodzicom za pośrednictwem dyrekcji szkół biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany jest do 30.06.2013r.

We wszystkich szkołach zajęcia odbywają się w oparciu o harmonogramy zajęć sporządzone przez Szkolnych Koordynatorów Projektu.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie zajęcia odbywają się w 6 grupach wsparcia:

    Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym – prowadzący zajęcia p. Urszula Wosik – uczestniczy w nich 22 uczniów klas I-III (17 chłopców i 5 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadzący zajęcia p. Ewa Jasińska – uczestniczy w nich 24 uczniów klas I-III (16 chłopców i 8 dziewczynek).
    Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – prowadzący zajęcia p. Paweł Pater – uczestniczy w nich 8 uczniów (4 chłopców i 4 dziewczynki).
    Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk matematyczno – przyrodniczych – prowadzący zajęcia p. Magdalena Żerdecka – uczestniczy w nich 27 uczniów klas I-III (10 chłopców i 17 dziewczynek).
    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – prowadzący zajęcia p. Dorota Wróblewska – uczestniczy w nich 25 uczniów klas I-III (2 chłopców i 23 dziewczynki).
    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ruchowo i sportowo – prowadzący zajęcia p. Danuta Rucińska.

Z grupy 119 uczestników projektu 4 uczestniczy w 2 typach zajęć, pozostałe 115 uczestniczy w 1 typie zajęć.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie zajęcia odbywają się w 4 grupach wsparcia:

    Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym – prowadzący zajęcia p. Teresa Denkowska – uczestniczy w nich 18 uczniów klas I-III (12 chłopców i 6 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadzący p. Teresa Denkowska i Joanna Ostatek – uczestniczy w nich 12 uczniów klas I-III (6 chłopców i 6 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk matematycznych – prowadzące zajęcia p. Teresa Denkowska i Joanna Ostatek – uczestniczy w nich 54 uczniów klas I-III (27 chłopców i 27 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk plastycznych – prowadząca zajęcia p. Joanna Ostatek – uczestniczy w nich 8 uczniów klas I-III (3 chłopców i 5 dziewczynek).

Z grupy 92 uczestników projektu 8 uczestniczy w 2 typach zajęć pozostali czyli 84 uczestniczy w 1 typie zajęć.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach zajęcia odbywają się w 3 grupach wsparcia:

    Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi – prowadzący zajęcia p. Anna Szczepańska – uczestniczy w nich 16 uczniów klas I-III (11 chłopców i 5 dziewczynek).
    Zajęcia logopedyczne – prowadzący zajęcia p. Sylwia Górska – uczestniczy w nich 12 uczniów (7 chłopców i 5 dziewczynek).
    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – prowadząca zajęcia p. Ewa Sidor – uczestniczy w nich 16 uczniów (8 chłopców i 8 dziewczynek).

W listopadzie i grudniu 2012 roku wszystkie szkoły biorące udział w projekcie otrzymały doposażenie w pomoce dydaktyczne przekazane przez Gminnego Koordynatora Projektu, które zostały oznakowane i przekazane nauczycielom do pracowni w których realizowane są zajęcia. Dzięki temu zajęcia dla dzieci są bardziej profesjonalne, ciekaw i atrakcyjne. Obrazują nam to zdjęcia zrobione podczas prowadzonych zajęć.

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie:

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie:

Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach