INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW/ZASIŁKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

Termin składania wniosków:
- od 01 do 16 września 2019 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

- od 01 września do 15 października 2019r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski o stypendium szkolne należy pobierać, a po wypełnieniu składać w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 1) w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528,00 zł Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli za miesiąc sierpień 2019r.

 Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miasta  i Gminy w Opatowie dokumentów (faktur) potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne zgodnie z ostateczną decyzją o przyznaniu świadczenia. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione faktury za zakup podręczników od czerwca 2019 roku, na pozostałe materiały szkolne od lipca 2019 roku oraz za internet – od września do czerwca.

 Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu wg katalogu wydatków kwalifikowanych:

1. Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, książki rozwijające zainteresowania ucznia,

2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice (np. matematyczne), lektury szkolne i opracowania do lektur, mapy, globusy,

3. Tornister (plecak szkolny),

4. Piórnik, artykuły szkolne ( np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina , modelina, itd.),

5. Obuwie sportowe na w-f ,

6. Strój na w-f ( dres-spodnie i bluza, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne ),

7. Strój galowy wymagany przez szkołę po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

8. Przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (potwierdzone opisem profilu szkoły),

9. Komputer, laptop, tablet, oprogramowanie, części do komputera, ( mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki) nośniki danych ( płyty, pendrive ), koszt naprawy komputera,

10.Drukarki lub urządzenia wielofunkcyjne, tusze do drukarek, papier do drukarki, multimedialne programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego ( od września do czerwca ),

11. Biurko, krzesło, lampa na biurko,

12. Koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę”,

13. Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych ( np. nauka języków obcych, kurs komputerowy i inne),  koszt czesnego za naukę,

14. Koszt udziału w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwijaniem indywidualnych zdolności (np. taniec, karate, itp.),

15. Basen (strój kąpielowy, klapki, itp),

16. Koszty pobytu w internatach i bursach, ( dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)

17. Zwrot kosztu dojazdu do szkół ( bilety miesięczne), - dot. tylko uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów,

18. Okulary korekcyjne,( faktura wystawiona na rodzica z adnotacją jakiego dziecka dotyczy)

19. Instrumenty muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki gry.

 Faktury bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Zakupione rzeczy np. buty, plecak powinny mieć wpisaną na fakturze adnotację „sportowe” lub „szkolne”, a inne artykuły zakupione były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.

 Jeśli dokonano zakupu odzieży lub obuwia:

- w przypadku  przyznania stypendium uczennicy – refundowane będą ubrania  sportowe damskie/dziewczęce, obuwie damskie/dziewczęce. Na fakturach uczennicy nie powinny znajdować się artykuły męskie/chłopięce.

- w przypadku  przyznania stypendium uczniowi refundowane będą ubrania sportowe męskie/chłopięce, obuwie męskie/chłopięce. Na fakturach dotyczących ucznia nie powinny znajdować się artykuły damskie/dziewczęce.

 W roku szkolnym, w którym przyznawane jest stypendium szkolone obowiązują faktury z następującymi terminami za:

1.      zakup podręczników  - od czerwca danego roku,

2.      pozostałe materiały szkolne – od lipca danego roku wg wykazu materiałów kwalifikowanych.

3.      internet – od września do czerwca.

 W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi, posiadającą elementy konstrukcyjne   do zakwalifikowania jako prawidłowo sporządzona, bądź można sporządzić oświadczenie, które zawiera informacje: od kogo odkupiliśmy daną rzecz, jej nazwa/tytuł, do czego nam potrzebna,  za jaką kwotę zakupiono.

 Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: skarpety, odzież i obuwie do codziennego noszenia, opłacanie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np. studniówka), sprzęt rehabilitacyjny, rower dla ucznia jako środek transportu.

 Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 1, Tel. 15 8681301 lub Referat Organizacyjny, pokój nr 22, Tel. 15 8681324. Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019roku

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

będzie czynny w godzinach od 700 – 1400

DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
ROK 2020
Dyżury radnych odbywają się w czwartki w godz. 15.00-16.00

Imię i Nazwisko Okręg Data dyżuru
  Beata Wrzołek 14   OSTATNI CZWARTEK KAŻDEGO M-CA
  Mariusz Ryza 1   9.I, 16.IV, 30.VII, 3.XII
  Rafał Schab 2   16.I, 23.IV, 3.IX, 10.XII
  Krzysztof Kawalec 3   23.I, 30.IV, 10.IX, 17.XII
  Małgorzata Szczepańska 4   30.I, 7.V, 17.IX
  Andrzej Adamski 5   6.II, 14.V, 24.IX
  Jacek Cheba 6   13.II, 21.V, 1.X
  Stanisław Wysopal 7   20.II, 28.V, 8.X
  Andrzej Żychowski 8   27.II, 4.VI, 15.X
  Marek Rysiak 9   5.III, 18.VI, 22.X
  Magdalena Masternak 10   12.III, 25.VI, 29.X
  Dawid Kargulewicz 11   19.III, 2.VII, 5.XI
  Klaudiusz Kędziora 12   26.III, 9.VII, 12.XI
  Wiesław Suska 13   2.IV, 16.VII, 19.XI
  Waldemar Bocheński 15   9.IV, 23.VII, 26.XI

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE MIESIĄC SIERPIEŃ JEST MIESIĄCEM BEZ SESJI,
DYŻURY RADNYCH W TYM MIESIĄCU NIE ODBĘDĄ SIĘ.

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW/ZASIŁKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

Termin składania wniosków:
- od 01 do 15 września 2018 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych   i ponadgimnazjalnych,
- od 01 września do 15 października 2018r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski o stypendium szkolne należy pobierać, a po wypełnieniu składać w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 1) w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 514,00 zł (od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na kwotę 528,00 zł.). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny               z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli za miesiąc sierpień 2018r.

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie dokumentów (faktur) potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne zgodnie z ostateczną decyzją o przyznaniu świadczenia. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione faktury za zakup podręczników od czerwca 2018 roku, na pozostałe materiały szkolne od lipca 2018 roku oraz za internet – od września do czerwca.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu wg katalogu wydatków kwalifikowanych:

1. Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, książki rozwijające zainteresowania ucznia,

2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice (np. matematyczne), lektury szkolne i opracowania       do lektur, mapy, globusy,

3. Tornister (plecak szkolny),

4. Piórnik, artykuły szkolne ( np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina , modelina, itd.),

5. Obuwie sportowe na w-f ,

6. Strój na w-f ( dres-spodnie i bluza, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne ),

7. Strój galowy wymagany przez szkołę po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

8. Przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (potwierdzone opisem profilu szkoły),

9. Komputer, laptop, tablet, oprogramowanie, części do komputera, ( mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki) nośniki danych ( płyty, pendrive ), koszt naprawy komputera,

10.Drukarki lub urządzenia wielofunkcyjne, tusze do drukarek, papier do drukarki, multimedialne programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego ( od września do czerwca ),

11. Biurko, krzesło, lampa na biurko,

12. Koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę”,

13. Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych ( np. nauka języków obcych, kurs komputerowy i inne), koszt czesnego za naukę,

14. Koszt udziału w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwijaniem indywidualnych zdolności (np. taniec, karate, itp.),

15. Basen (strój kąpielowy, klapki, itp),

16. Koszty pobytu w internatach i bursach, ( dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)

17. Zwrot kosztu dojazdu do szkół ( bilety miesięczne), - dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,

18. Okulary korekcyjne,( faktura wystawiona na rodzica z adnotacją jakiego dziecka dotyczy)

19. Instrumenty muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki gry.

Faktury bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Zakupione rzeczy np. buty, plecak powinny mieć wpisaną na fakturze adnotację „sportowe” lub „szkolne”, a inne artykuły zakupione były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.

Jeśli dokonano zakupu odzieży lub obuwia:

- w przypadku przyznania stypendium uczennicy – refundowane będą ubrania   sportowe damskie/dziewczęce, obuwie damskie/dziewczęce. Na fakturach uczennicy nie powinny znajdować się artykuły męskie/chłopięce.

- w przypadku przyznania stypendium uczniowi refundowane będą ubrania sportowe męskie/chłopięce, obuwie męskie/chłopięce. Na fakturach dotyczących ucznia nie powinny znajdować się artykuły damskie/dziewczęce.

W roku szkolnym, w którym przyznawane jest stypendium szkolone obowiązują faktury               z następującymi terminami za:

  1. zakup podręczników - od czerwca danego roku,
  2. pozostałe materiały szkolne – od lipca danego roku wg wykazu materiałów kwalifikowanych.
  3. internet – od września do czerwca.

W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi, posiadającą elementy konstrukcyjne   do zakwalifikowania jako prawidłowo sporządzona, bądź można sporządzić oświadczenie, które zawiera informacje: od kogo odkupiliśmy daną rzecz, jej nazwa/tytuł, do czego nam potrzebna,   za jaką kwotę zakupiono.

Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: skarpety, odzież i obuwie do codziennego noszenia, opłacanie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np. studniówka), sprzęt rehabilitacyjny, rower dla ucznia jako środek transportu.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 1, Tel. 15 8681301 lub Referat Organizacyjny, pokój nr 22, Tel. 15 8681324. Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

KOMUNIKAT - SUSZA 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Opatów o wystąpieniu zjawiska suszy i o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – SUSZA.

Susza dotyczy na terenie Gminy Opatów zbóż jarych.

Składanie wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów w pokoju nr 18 (sekretariat)

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku złożonego do ARiMR

Termin składania wniosków: do dnia 13 lipca 2018 r. do g.15.00

 Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Opatów (do pobrania) i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz w  Urzędzie Miasta i Gminy Opatów pokój nr 9

http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/kleski-zywiolowe/informacje-dla-samorzad/13656,Rolnictwo-szacowanie-strat-w-gospodarstwach-rolnych-w-2018-r.html

„Aktywna tablica”                

                 Gmina Opatów informuje, że w 2017 roku zostało udzielone wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły podstawowe na podstawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyczno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

                 Na realizację zadania Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie uzyskała wsparcie finansowe z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 14.000,00 zł. Wysokość wkładu własnego Gminy Opatów – 3.500,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały:

- monitor interaktywny,

- tablica interaktywna,

- projektor ultra krótkoogniskowy,

- głośniki Media – Tech.

„Bezpieczna+”

                 Gmina Opatów informuje, że w 2017 roku zostało udzielone wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

                 Na realizację zadania „Integracja przez sztukę – mali artyści potrafią zmieniać siebie i świat” Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie uzyskała wsparcie finansowe z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 10.408,00 zł. Wysokość wkładu własnego Gminy Opatów – 2.602,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały:

- kamera,

- sztalugi malarskie,

- blejtramy, farby, kredki,

- pędzle,

- bloki,

- nożyczki,

- kleje,

- tablice korkowe,

- pendrive,

- papier fotograficzny,

- cartrige,

- papier ksero.

Postępowanie w przypadku braku prądu w Gminie Opatów

W przypadku awarii, problemu technicznego w dostawie energii elektrycznej, nie działających pojedynczych lamp oświetleniowych na terenie miasta i gminy Opatów lub aby dowiedzieć się czy są planowane wyłączenia prądu w rejonie Opatów należy zadzwonić na nr alarmowy 991 Rejonu Energetycznego Staszów.

Opatowski Ośrodek Kultury

Sołtysi Gminy Opatów kadencji 2014 - 2018

1.  Sołectwo Adamów –
2.  Sołectwo Balbinów – Lidia Kwiatkowska – Sołtys
3.  Sołectwo Brzezie – Władysław Susło – Sołtys
4.  Sołectwo Czerników Karski – Władysława Długosz – Sołtys
5.  Sołectwo Czerników Opatowski – Grzegorz Skwarliński – Sołtys
6.  Sołectwo Gojców – Wiesław Suska – Sołtys
7.  Sołectwo Jagnin – Robert Piotrowski – Sołtys
8.  Sołectwo Jałowęsy – Marcin Machała – Sołtys
9.  Sołectwo Jurkowice – Irena Borzęcka – Sołtys
10.  Sołectwo Karwów – Henryk Piotrowski – Sołtys
11.  Sołectwo Kobylany – Aneta Bławat – Sołtys
12.  Sołectwo Kobylanki – Tadeusz Jabczyk – Sołtys
13.  Sołectwo Kochów – Antoni Gardynik – Sołtys
14.  Sołectwo Kornacice – Zofia Flasińska – Sołtys
15.  Sołectwo Lipowa – Wioletta Lis – Sołtys
16.  Sołectwo Marcinkowice – Barbara Lebieda – Sołtys
17.  Sołectwo Nikisiałka Duża – Joanna Kalita – Sołtys
18.  Sołectwo Nikisiałka Mała – Lucjan Pawlik – Sołtys
19.  Sołectwo Oficjałów – Dariusz Łaskawiec – Sołtys
20.  Sołectwo Okalina – Kolonia – Anna Waga – Sołtys
21.  Sołectwo Okalina – Wieś – Janusz Lis – Sołtys
22.  Sołectwo Podole – Andrzej Cielecki – Sołtys
23.  Sołectwo Rosochy – Ewa Koziarska – Sołtys
24.  Sołectwo Strzyżowice – Edward Kupiec – Sołtys
25.  Sołectwo Tomaszów – Krystian Kargul – Sołtys
26.  Sołectwo Tudorów – Alina Pawełczak – Sołtys
27.  Wąworków – Rafał Gawlik – Sołtys
28.  Sołectwo Zochcinek – Danuta Wosik - Sołtys

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO