Uncategorised

Opatowski Klub Sportowy

27 - 500 Opatów, ul. Partyzantów 44

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów w związku z otrzymanym pismem Pani Wojewody w sprawie „KARTY DUŻEJ RODZINY” informuje o możliwości przystąpienia do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PS.III.021.11.2014

Kielce, dn. 01.08.2014 r.

Panie i Panowie

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

Miast i Gmin

z terenu województwa świętokrzyskiego

wszyscy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 755) zwracam się do Państwa z apelem o aktywne włączenie się w jego realizację poprzez zgłoszenie do udziału w Programie podległych Państwu instytucji jak i rozpropagowanie informacji o możliwości włączenia się w realizację Programu podmiotów prywatnych z terenu Państwa Miasta lub Gminy.

Podmioty przystępujące do Programu mają możliwość stworzenia atrakcyjnego wizerunku społecznego, a także ekonomicznego. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia na podstawie niniejszego Programu nabywają m.in. prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych, a przez to kreować pozytywny wizerunek Państwa Miasta lub Gminy jako wspierającej model rodziny wielodzietnej.

Warto podkreślić, że do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przystąpili już m. in.: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne sp. z o. o., PL.2012 + sp. z o. o. zarządzająca Stadionem Narodowym w Warszawie, Kopalnia Soli w Wieliczce, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Alma Market S.A., VISTULA   oraz wiele innych podmiotów o uznanej marce i renomie.

Wszelkie niezbędne informacje związane ze zgłoszeniem się w roli Partnera do uczestnictwa w Programie Karta Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie internetowej www.kdr.kielce.uw.gov.pl oraz uzyskają pod numerami telefonów 041 342 14 62, 041 342 19 71.

Jestem przekonana, że promowanie i popieranie modelu rodziny wielodzietnej w naszym społeczeństwie stanowi dla Państwa priorytet, a dzięki temu będziemy mogli razem w wymierny sposób przyczynić się do polepszenia ich losu.

Załączniki

1. Formularz zgłoszeniowy do Programu.
2. Wzór Umowy zawieranej z Partnerem.

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Rodzaje świadczonych usług:

Poniedziałek w godz. 14.00-17.00 sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Opatów

- prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc,

- konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy,

- indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc,

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie.

Czwartek w godz. 9.00-12.00 pokój nr 25 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta i Gminy Opatów

- udzielanie konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych od alkoholu

   w zakresie leczenia odwykowego,

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii odwykowej,

- kształtowanie umiejętności w zakresie zachowania się w sytuacjach kryzysowych,

- edukowania ofiar przemocy domowej.

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, że w Punkcie Informacyjnym tut. Urzędu na parterze budynku tj. w pokoju Nr 1 osoby zainteresowane mogą skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 z wglądu do następujących aktów prawnych :

1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

2) Monitorów Polskich

3) dzienników urzędowych

Za ewentualne sporządzenie wydruków z wyżej wymienionych aktów prawnych są pobierane opłaty na podstawie Zarządzenia Nr 281/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów  z dnia 22 pażdziernika 2012 roku w sprawie pobierania opłat za ksero i fax oraz wydruki aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

lewyprawy

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I – III w Gminie Opatów.

Projekt współfinansowany przez Unię europejską w ramach PO KL dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Opatów.

W Gminie Opatów w miesiącu wrześniu 2012 roku rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest od miesiąca września 2012 r. do czerwca 2013 r. włącznie, w trzech szkołach na terenie Gminy Opatów – tj. w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1, Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach. Projekt jest realizowany w oparciu o umowę z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Łączny budżet projektu wynosi 144.674,09 zł i obejmuje dwa zadania.

Zadanie 1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół na kwotę 87.374,09 zł.

Zadanie 2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych na kwotę 57.300,00 zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w/w szkół podstawowych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zgodnie z zdiagnozowanymi trudnościami / uzdolnieniami uczniów. Projekt polega na zapewnieniu każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnie z jego indywidulnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie od początku do końca realizacji projektu. Burmistrz Miasta i Gminy Opatów – Andrzej Chaniecki zachęcał wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów do udziału w projekcie w artykule prasowym oraz przez ogłoszenia zamieszczone w szkołach. Wszelkie szczegółowe informacje zostały przekazane rodzicom za pośrednictwem dyrekcji szkół biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany jest do 30.06.2013r.

We wszystkich szkołach zajęcia odbywają się w oparciu o harmonogramy zajęć sporządzone przez Szkolnych Koordynatorów Projektu.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie zajęcia odbywają się w 6 grupach wsparcia:

    Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym – prowadzący zajęcia p. Urszula Wosik – uczestniczy w nich 22 uczniów klas I-III (17 chłopców i 5 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadzący zajęcia p. Ewa Jasińska – uczestniczy w nich 24 uczniów klas I-III (16 chłopców i 8 dziewczynek).
    Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – prowadzący zajęcia p. Paweł Pater – uczestniczy w nich 8 uczniów (4 chłopców i 4 dziewczynki).
    Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk matematyczno – przyrodniczych – prowadzący zajęcia p. Magdalena Żerdecka – uczestniczy w nich 27 uczniów klas I-III (10 chłopców i 17 dziewczynek).
    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – prowadzący zajęcia p. Dorota Wróblewska – uczestniczy w nich 25 uczniów klas I-III (2 chłopców i 23 dziewczynki).
    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ruchowo i sportowo – prowadzący zajęcia p. Danuta Rucińska.

Z grupy 119 uczestników projektu 4 uczestniczy w 2 typach zajęć, pozostałe 115 uczestniczy w 1 typie zajęć.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie zajęcia odbywają się w 4 grupach wsparcia:

    Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym – prowadzący zajęcia p. Teresa Denkowska – uczestniczy w nich 18 uczniów klas I-III (12 chłopców i 6 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadzący p. Teresa Denkowska i Joanna Ostatek – uczestniczy w nich 12 uczniów klas I-III (6 chłopców i 6 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk matematycznych – prowadzące zajęcia p. Teresa Denkowska i Joanna Ostatek – uczestniczy w nich 54 uczniów klas I-III (27 chłopców i 27 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk plastycznych – prowadząca zajęcia p. Joanna Ostatek – uczestniczy w nich 8 uczniów klas I-III (3 chłopców i 5 dziewczynek).

Z grupy 92 uczestników projektu 8 uczestniczy w 2 typach zajęć pozostali czyli 84 uczestniczy w 1 typie zajęć.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach zajęcia odbywają się w 3 grupach wsparcia:

    Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi – prowadzący zajęcia p. Anna Szczepańska – uczestniczy w nich 16 uczniów klas I-III (11 chłopców i 5 dziewczynek).
    Zajęcia logopedyczne – prowadzący zajęcia p. Sylwia Górska – uczestniczy w nich 12 uczniów (7 chłopców i 5 dziewczynek).
    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – prowadząca zajęcia p. Ewa Sidor – uczestniczy w nich 16 uczniów (8 chłopców i 8 dziewczynek).

W listopadzie i grudniu 2012 roku wszystkie szkoły biorące udział w projekcie otrzymały doposażenie w pomoce dydaktyczne przekazane przez Gminnego Koordynatora Projektu, które zostały oznakowane i przekazane nauczycielom do pracowni w których realizowane są zajęcia. Dzięki temu zajęcia dla dzieci są bardziej profesjonalne, ciekaw i atrakcyjne. Obrazują nam to zdjęcia zrobione podczas prowadzonych zajęć.

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie:

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie:

Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach

 

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO