3

 


Spotkanie grup kreatywnych:

 

 


W dniach 23 czerwiec i 26 czerwiec 2017r. w Opatowskim Ośrodku Kultury, Urzędzie Miasta i Gminy oraz SZS nr 2 odbędą się spotkanie grup kreatywnych – w ramach których zostaną przedyskutowane propozycje konkretnych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa – w ramach projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Opatów”.


             Wychodzenie z ubóstwa       

O równe szanse dzieci i młodzieży

O wychodzeniu z ubóstwa rozmawiali przedstawiciele gminy Opatów oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. To było już drugie posiedzenie poświęcone realizacji pionierskiego projektu.

Głównym celem projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Opatów” jest ograniczenie sfery ubóstwa i wykluczenia społecznego. – Chcemy zahamować negatywne procesy – powiedziała podczas otwarcia spotkania sekretarz gminy Barbara Kłosińska. - Współpracujemy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, parafiami, lokalnymi przedsiębiorcami, pracownikami poradni, kuratorium. Staramy się wyrównywać szanse życiowe dzieci i młodzieży.

 Wzorcowe miejsce, przykład dla innych

 Podczas spotkania przedstawiona została metodologia projektu, główny zarys diagnozy. Trwałe ubóstwo pojawiło się jako problemu dezorganizacji społecznej. Omówiono je z różnych perspektyw. Dokonano charakterystyki takich pojęć jak : zamożność, ubóstwo i dobry start.

- Opatów może stać się wzorcowym miejscem, służyć przykładem dla innych ośrodków – powiedział podczas spotkania prof. Kazimierz Frieske. - Wszystko zależy od naszej wspólnej pracy. To przedsięwzięcie to marzenie dla takich badaczy jak my. Chcą napisać książkę i chcą jeszcze, by był z niej pożytek. Razem chcemy iść do przodu. To już jest wartość dodana tego przedsięwzięcia.    

Prof. Kazimierz Frieske podkreślał, że badania nad zjawiskiem ubóstwa nie są nowe. Od lat przyglądają się mu badacze. W połowie przypadków dzieci dziedziczą po swoich rodzicach położenie w strukturze społecznej. To ciągle się zmienia i ostatecznie zależy od położenia społecznego, wynagrodzenia, zawodu, zamożności, wykształcenia.

 Zacieśnianie więzi

- Coraz większa w tej chwili jest świadomość wśród mieszkańców – zabierała głos w dyskusji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Chodorek. – Ludzie wiedzą, jakie są możliwości pozyskiwania środków, jakie wymogi do spełnienia. Jeszcze kilka lat temu nie było takiej świadomości. To nasze pozytywne spostrzeżenie.

Dr Kinga Pawłowska mówiła o tym, jak ważne jest budowanie silnych relacji emocjonalnych, zacieśnianie więzi w rodzinie, na przykład, poprzez czytanie na głos książek. Omówiła kilka przypadków rodzin dotkniętych problemem dziedziczonego ubóstwa.

Szansą dla młodzieży mogą być nowe technologie informatyczne. Mieczysław Łąis ciekawie opowiadał o roli internetu w przełamywaniu barier społecznych.

 Uczestnicy panelu

Prof. Kazimierz Frieske, dr Paweł Poławski, dr Kinga Pawłowska - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Mieczysław Łais - Stowarzyszenie OSI, Agnieszka Miśkiewicz – Zespół Szkół nr 2, Dorota Jopek - dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury, Monika Łasak - pedagog z Samorządowego Zespołu Szkół nr 2, Małgorzata Stępień - pedagog z SZS nr 1, starszy aspirant Agata Frejlich – Komenda Powiatowa Policji, Gustawa Skrzypczak - SZS nr 1, Aneta Werońska - dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, oddział w Opatowie, Barbara Kasińska - Radio Opatów, Małgorzata Stankowska – Kolasińska, Bernardeta Bara, sekretarz Barbara Kłosińska - Urząd Miasta i Gminy, Elżbieta Chodorek, Renata Wiśniewska, Teresa Waliszewska, Barbara Cybula – Ośrodek Pomocy Społecznej.

1

2

logo razem

Gmina Opatów jest partnerem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w realizacji projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w Gminie Opatów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

 

24 luty 2017 r.  - Panel ekspertów w ramach projektu

„Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w Gminie Opatów”

współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

WIEDZA  EDUKACJA  ROZWÓJ

Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie 4.1  Innowacje społeczne

 

Pionierski projekt w gminie         

Wychodzenie z ubóstwa

Gmina Opatów rozpoczęła realizację projektu, który dotyczy problemów związanych z wychodzeniem z ubóstwa. Jego liderem jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się od panelu, który poprowadził prof. socjologii Kazimierz Frieske z Warszawy. – Podstawowa ideą projektu jest zmierzenie się z problematyką, która przynajmniej od stu lat przez setki zespołów badawczych jest analizowana i raczej z marnymi rezultatami – powiedział profesor. - Co należy robić, by dzieci z rodzin nieuprzywilejowanych, biednych, z rozmaitymi kłopotami nie dziedziczyły biedy i nie przekazywały jej dalej. Badania wykazują, że bieda jest dziedziczona, pokoleniowo transmitowana. Wielu naukowców analizowało problem i nie doszło do jednoznacznej wykładni. Udawało się to jedynie zrobić w skali niewielkiej społeczności lokalnej.

Co pierwsze: bieda czy patologia

Prof. Kazimierz Frieske poinformował, że projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (Power). Składa z dwóch części, pierwsza zmierza do zaproponowania takich sposobów interwencji, które w rezultacie przyniosą pozytywne efekty. Powinny one uzyskać aprobatę w Ministerstwie Rozwoju, by móc realizować praktyczną część projektu. Całość będzie realizowana przez najbliższe dwa lata.

Dzięki doświadczeniom Ośrodka Pomocy Społecznej powstał dokument pod nazwą „Diagnoza wstępna”, który jest punktem wyjścia do dyskusji, badań, propozycji. To suche przytoczenie danych, które pokazują specyfikę miejsca, jakim jest Opatów.

- Bieda? – zastanawiał się prof. Kazimierz Frieske. - Jaka bieda, tak naprawdę to zespół zjawisk, który jest opisywany jako patologie społeczne. Stajemy przed pytaniem, które jest wieczne. Jajko czy kura? Czy bieda produkuje patologię, czy patologia – biedę? Raz tak, raz tak, każdy jest mądry, a my chcemy dowiedzieć się, jak to jest w Opatowie. Prosimy o refleksje związane z tą problematyką, osobiste, indywidualne, nie oficjalne, urzędowe, politycznie poprawne. Jaka jest ta bieda?

– Diagnoza nie jest wyczerpująca – nie ukrywała dr antropologii Katarzyna Pawłowska, która przyjechała z profesorem. - Brakuje tu doświadczeń, spojrzenia jakościowego.          

Zrozumieć drugiego człowieka

Z ciekawymi przemyśleniami występowali uczestnicy panelu, przedstawiciele instytucji samorządowych, szkół, ośrodków zdrowia, policji, ZHP. - Świetlica musi być na tyle atrakcyjnym miejscem przebywania młodych ludzi, by pojawiały się w niej dzieci nie tylko z rodzin nieuprzywilejowanych. – postulował ksiądz Tomasz Lenart. - Od jesieni 2016 r. coraz mniej dzieci pojawia się na zajęciach. Jest wiele osób, które trwają w biedzie, ubóstwie. Są ludzie biedni, bo nie są zaradni. Bieda wynika też z patologii, alkoholizmu, z pewnych dysfunkcji występujących w rodzinie. Głębokie refleksje wynikające z wielu lat pracy przedstawiła kierownik OPS Elżbieta Chodorek. Nie ukrywała, że to praca dla wszystkich. Nie ma nic trudniejszego, jak zrozumieć drugiego człowieka. Jest wiele przyczyn dziedziczenia biedy.

- Do każdego problemu trzeba podejść indywidualnie – podkreślała. - To trudny temat rozmowy. Jeszcze trudniej będzie wyjaśnić, by rodzice i dzieci zrozumiały, że same muszą sobie pomóc. To jest istota tego procesu, który dotyczy nas wszystkich, nie tylko Ośrodka Pomocy Społecznej, ale też pedagogów szkolnych, organizacji funkcjonujących na terenie miasta, ZHP, Uczniowskich Klubów Sportowych. Każda osoba i każda rodzina jest inna.

 

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO