logo rpo

Gmina Opatów realizuje projekt pn.  "Modernizacja  oczyszczalni  wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i budową stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Opatów". W dniu 20 sierpnia 2018 r. Gmina Opatów podpisała umowę  o dofinansowanie.

Projekt dofinansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe"  Działanie 4.3 "Gospodarka wodno-ściekowa"

Celem projektu jest: poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Opatowa.

Wartość projektu: 19 977 489,15 PLN

Dofinansowanie z UE: 8 214 472,80 PLN

Obecnie zakończono budowę sieć kanalizacyjna i wodociągowa w ul. Cegielnianej, ul. Cmentarnej, ul. Czerwińskiego.

 

 

logo rpo

Gmina Opatów realizuje projekt

"Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza 5 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne"

Projekt dofinansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne

usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

Celem projektu jest: utworzenie mieszkań socjalnych.

Wartosc projektu: 1 106 319,34 PLN

Dofinansowanie z UE: 833 372,24 PLN

Zakończenie I etapu projektu

W dniu 19 kwietnia  zakończono i odebrano prace związane z adaptacją budynku na mieszkania socjalne  przy ul. H.Sienkiewicza.

W ramach tego zadania powstało 6 mieszkań socjalnych.

Zakończono prace budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń budynku przy ul. L.Czarnego   na mieszkania socjalne. W ramach zadania powstało 8 mieszkań socjalnych.

 

 logo rpo

 

Dnia 22 stycznia  2018 roku podpisana została z GMINĄ OPATÓW z siedzibą: ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.04.00-26-0026/16

pn. Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa, złożonego do Działania 7.4 RPOWŚ na lata 2014-2020

w ramach DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-060/16

Wartość dofinansowania: 1 009 146,45  PLN

Całkowita wartość inwestycji  :  1 345 528,60 PLN

 logo rpo

 

Dnia 2 lutego  2018 roku podpisana została z GMINĄ OPATÓW z siedzibą: Plac  Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.04.04.00-26-0014/16

pn. "Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Opatów i powiatu opatowskiego poprzez przebudowę i wyposażenie Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie oraz adaptację i wyposażenie części pomieszczeń na cele Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie", złożonego do Działania 4.4  Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPOWŚ na lata 2014-2020

 

Wartość dofinansowania UE: 500 000,00  PLN

Całkowita wartość inwestycji  :  1 58 109,16 PLN

W dniu 8 marca br. Gmina Opatów podpisała umowę z wykonawcą  prac budowlanych firmą DEFERO Sp. z o o.o. z  Sieradza.

Prace budowlane w Domu Kultury.

Od początku marca firma Defro prowadziła roboty budowlane w budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury. Prace prowadzone są w ramach projektu Gminy Opatów nr RPSW.04.04.00-26-0014/16 pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Opatów i powiatu opatowskiego poprzez przebudowę i wyposażenie Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie oraz adaptację i wyposażenie części pomieszczeń na cele Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie”.

Prace budowlane zostały zakończone, zakupiono wyposażenie biblioteki.

Obecnie złożono wniosek końcowy do Instytucji Zarządzającej w celu rozliczenia projektu.

 

 

Opatw Unijna 2018 lipiec poprawiona

logo rpo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI 

Gmina Opatów realizuje projekt

"Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów""

Projekt dofinansowany  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawienie efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Celem projektu jest:głeboka termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 i Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Wartosc projektu: 5 242 877,93 PLN

Dofinansowanie z UE: 3 570115,00 PLN

Obecnie zakończono termomodernizacje budynku Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.

01

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO