Warsztaty "Nowa Era Komputera"

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie

 

 

Lista rekrutacyjna uczestników zakwalifikowanych do projektu - lista podstawowa
oraz lista rezerwowa uczestników zakwalifikowanych do
projektu.

 

Nowa era komputeraZarządzenie Nr 9 /2019 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 25 stycznia 2019 r.  sprawie zatwierdzenia Regulaminu i powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie pn. Rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Opatów” w ramach projekty „Nowa era komputera –poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”, Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Opatów, finansowanego w ramach Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, III Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanym przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Regionalnego


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług.”Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Opatów nr umowy: 7/NEK/POPC/2018- poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług.”Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Opatów nr umowy: 7/NEK/POPC/2018

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

logo

„Nowa era komputera poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”

Gmina Opatów, podpisała z operatorem programu Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu umowę na dofinansowanie realizacji projektu ''Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług ''.

 

W ramach projektu zostaną zorganizowane bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Opatów oraz zakupiony zostanie sprzęt komputerowy.

Projekt będzie realizowany  do marca 2019 r.
Jego wartość to 83 980,00 zł.

Całość kosztów projektu pokryje, pozyskana przez gminę Opatów, dotacja ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

logo 2

PLAKAT FERIE 2019

LOGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w m. Brzezie w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego”.

Celem projektu jest powstanie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Dofinansowanie projektu z UE: 3 995 852,23 PLN


Projekt  pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w m. Brzezie w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 5 380 217,51 PLN


Zapytanie ofertowe

 

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO