Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych informuje, iż od 1 czerwca 2020r. po krótkiej przerwie wznawia pracę Punkt Konsultacyjny dla Osoby z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działający przy Urzędzie Miasta i Gminy Opatów.

Spotkania indywidualne  ze specjalistą w każdy czwartek:

- Pani Michalina Kolasa – wsparcie dla osób z problemem i uzależnieniem od alkoholu  w godz. 900- 1200

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych informuje, iż od 18 maja 2020r. po krótkiej przerwie wznawia pracę Punkt Konsultacyjny dla Osoby z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działający przy Urzędzie Miasta i Gminy Opatów.

Spotkania indywidualne  ze specjalistami w każdy poniedziałek:

- Pani Wioletta Drożdżal – pomoc psychologiczna, problemy opiekuńczo-wychowawcze w godz. 1515 -  1715

- Pani Małgorzata Kobuszewska – wsparcie dla osób z problemem przemocy  i uzależnienia  w godz. 1430- 1730

 Jednocześnie zwracamy się z prośbą o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa  w związku z istniejącym nadal zagrożeniem wirusowym, w trosce o dobro własne,  osoby świadczącej wsparcie i innych  zgłaszających się do Punktu.

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dane kontaktowe:

Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Opatowie:

Adres: 27-500 Opatów ul. Plac Obrońców Pokoju 34

Telefon: 15 8681 300, 15 8681313 faks: 15 8684647

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Burmistrz Miasta i Gminy Opatów, na mocy art. 41 przedmiotowej ustawy powołał zarządzeniem Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, iż prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego przez Radę Miejską. W tym zakresie funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która spełnienia fundamentalną rolę w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, jak również wynikające z niej zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, które wchodzą na stałe do zestawu działań podejmowanych przez środowiska lokalne w ramach realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca na terenie Gminy Opatów podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do stosowania różnych form pomocy profilaktyczno - leczniczych nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Na posiedzeniach Komisji omawiane są zadania  dotyczące podejmowanych działań oraz rezultatów pracy Komisji w tym zakresie. Wszelkie środki finansowe pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

 Do głównych celów funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należą:

 • zwiększanie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i ich rodzin;
 • zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii dla osób uzależnionych, jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym (współmałżonków, dzieci, rodziców);
 • wspieranie i rozwijanie różnorodnych form profilaktyki uzależnień, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
 • współpraca z różnorodnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień;
 • motywowanie i kierowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, pijących w sposób szkodliwy społecznie;
 • zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie Gminy; 
 • zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów; 
 • krzewienie trzeźwości i abstynencji; 
 • oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom; 
 • zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia; 
 • zmniejszenie rozmiarów niekorzystnych skutków nadużywania alkoholu dotyczących zdrowia, zaburzeń życia rodzinnego, naruszania prawa i porządku publicznego; 
 • promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

Podstawowe zadania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to:

 • Opiniowanie wniosków podmiotów gospodarczych w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
 • Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, 
 • Kontrola rynku napojami alkoholowymi, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, 
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (w szczególności dla dzieci i młodzieży), 
 • Wspomaganie działalności podmiotów mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Poniedziałek w godz. 14.30 – 17.30
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Opatów

Rodzaje świadczonych usług:

- motywowanie do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób  

stosujących   przemoc,

- konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy,

- indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc,

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy

   w rodzinie.

Czwartek w godz. 9.00 – 12.00
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Opatów

Rodzaje świadczonych usług:

- udzielanie konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i współzależnych

   od alkoholu w zakresie leczenia odwykowego,

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii odwykowej,

- kształtowanie umiejętności w zakresie zachowania się w sytuacjach

   kryzysowych,

- edukowania ofiar przemocy domowej.

Dyżur PSYCHOLOGA – punkt informacyjny ( parter) Urzędu Miasta i Gminy Opatów

poniedziałek w godz. : 15.15 - 17.15

 

Przebieg procedury zgłoszenia na leczenie odwykowe:

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności art. 24 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie przyjmuje wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Opatów. Zgłoszenia przyjmowane są przez członków Komisji lub u pracownika Punktu Konsultacyjnego.


PRZEBIEG PROCEDURY:

 

KROK 1 – zgłoszenie

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy złożyć pismo do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wniosek może złożyć dowolna osoba lub instytucja (np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy, kurator, izba wytrzeźwień).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która:

a/ powoduje rozkład życia rodzinnego,

b/ demoralizuje nieletnich,

c/ systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,

d/ uchyla się od pracy.

Podczas składania pisma - wniosku można podać dane osób mogących być świadkami w sprawie przed sądem.

KROK 2 – gromadzenie informacji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie zbiera informacje na temat osoby zgłoszonej – z policji, pomocy społecznej. Na spotkanie z Komisją zaprasza się osobę zgłoszoną, w uzasadnionych przypadkach wnioskodawców lub świadków. Zaproszenie na rozmowę motywującą wysyłane są zawsze listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Przebieg działań: 


Wariant 1 - osoba zaproszona na rozmowę zgłasza się na posiedzenie Komisji

Rozmowę motywującą prowadzą co najmniej dwie osoby. Są to osoby posiadające umiejętności konfrontacji i motywowania do terapii. Komisja informuje o wpłynięciu wniosku i celu spotkania. Aby wykorzystać sytuację do celów konfrontacyjnych, omawia się zebrane z wywiadów informacje. Stwarza się możliwość szerszego spojrzenia na problem alkoholowy. Osobie zgłaszającej się przedstawiona zostaje propozycja podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego. Leczenie jest bezpłatne.

Jeżeli osoba uzależniona podejmie decyzję o dobrowolnym leczeniu podpisuje w siedzibie Komisji zobowiązanie , iż w ciągu 2 tygodni zgłosi się do wybranej placówki celem podjęcia leczenia, w przeciągu 1 miesiąca dostarczy Komisji pisemne poświadczenie zgłoszenia się na leczenie, a po 6 miesiącach (zazwyczaj na wezwanie Komisji) pisemne poświadczenie kontynuowania leczenia odwykowego.

Niedopełnienie powyższych terminów lub przerwanie leczenia powoduje, iż sprawa kierowana jest do sądu, o czym osoba uzależniona jest informowana podczas podpisywania zobowiązania.

Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie (tzn. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję) Komisja po 2 latach umarza sprawę.

Jeżeli osoba zgłaszająca się na zaproszenie Komisji oświadcza, iż nie ma problemu alkoholowego, a zgromadzone informacje dowodzą uzależnienia od alkoholu, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego. Przed skierowaniem wniosku do sądu Komisja kieruje osobę zgłoszoną na badanie przez biegłych sądowych (otrzymuje ona skierowanie, w którym wyznacza się dzień i godzinę badania).

Badanie w przedmiocie uzależnienia

Przeprowadza je dwuosobowy zespół biegłych, złożony z lekarza psychiatry i psychologa. Jeżeli osoba skierowana na badanie nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniu, biegły przedstawia te okoliczności w sporządzonej notatce. Opinie przekazywane są do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Odczytanie opinii biegłych i propozycji terapii

Komisja zaprasza zainteresowane strony na odczytanie opinii biegłych. Kiedy biegli orzekający nie stwierdzili uzależnienia, Komisja umarza sprawę. Jeśli natomiast biegli rozpoznali uzależnienie Komisja odczytuje zapisaną w opinii diagnozę i przedstawia propozycje leczenia zgodnie z zaleceniem biegłych tj. leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne)

Wariant 2 – osoba zaproszona na rozmowę nie zgłasza się

Ponownie zostaje wysłane wezwanie wraz z informację, iż w przypadku nie stawienia się na posiedzeniu Komisji, sprawa zostanie skierowana do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Jeżeli osoba zgłoszona nie stawi się dwukrotnie, za trzecim razem wysyła się skierowanie na badanie przez biegłych.

Wariant 3 - osoba zgłoszona nie stawia się na żadne wezwanie

Jeżeli osoba zgłoszona na leczenie nie stawia się na żadne wezwanie, ani przed Komisją, ani na badanie przez biegłych, a zebrane informacje wskazują na uzależnienie od alkoholu, wówczas Komisja kieruje do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

KROK 3 – Kierowanie wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego do Sądu

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

a) gdy osoba nie zgłosi się na zaproszenie bądź wezwanie na rozmowę motywacyjną, a zebrane z wywiadów informacje potwierdzają uzależnienie od alkoholu,

b) gdy osoba zgłosi się na zaproszenie bądź wezwanie na rozmowę motywacyjną i oświadczy, że nie zgadza się dobrowolnie leczyć odwykowo,

c) gdy osoba przerwie dobrowolnie podjęte leczenie odwykowe.

KROK 4 – Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o zobowiązanie do leczenia odwykowego uczestnika. Sąd w pierwszej kolejności uczestnika postępowania kieruje na badanie przez biegłych. Postępowanie sądowe może się przedłużać np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania innych dowodów itp. Sąd ma uprawnienia do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie. Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne.
Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się bez udziału członków Komisji. W toku postępowania Sąd może wydać następujące postanowienia:

a) oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona

b) o obowiązku leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym czyli w szpitalu) 

Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona oraz placówka odwykowa, w której ma odbywać się leczenie. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wniosek może otrzymać odpis postanowienia sądu w danej sprawie. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa nie dłużej niż 2 lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora


KROK 5 – Zmiana orzeczenia sądu

Gdy leczenie w warunkach ambulatoryjnych nie przynosi pożądanych efektów, nie jest prawidłowo realizowane przez pacjenta lub zostało przerwane – sąd może zmienić formułę leczenia na stacjonarną w oddziale całodobowym.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO