PODSTREFA OPATÓW

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park WISŁOSAN

 

ZAPRASZA INWESTORÓW

Na zagospodarowanie terenu na działkach o powierzchni:

- 0,75 ha,

- 1,33 ha,

- 1,18 ha ,

- 0,89 ha,

- 1,11 ha,

- 0,15 ha,

Teren inwestycyjny położony na skrzyżowaniu ciągów komunikacyjnych dróg krajowych nr 9 i nr 74, dostęp do terenu od drogi krajowej Nr 9 - E 371, pełna infrastruktura, plan zagospodarowania przestrzennego.

Informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej na terenie przedmiotowych nieruchomości udziela:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oddział w Tarnobrzegu
ul. Zakładowa 48, tel. 15 8229999, www.tsse.pl
oraz Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
ul. Plac Obrońców Pokoju 34
tel. 15 8681 300, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Starostwo Powiatowe 

27 - 500 Opatów, ul. Sienkiewicza 17, Tel. 15 868 27 95 
www.opatow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej 

27 - 500 Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, Tel. 15 868 13 03
www.ops.umopatow.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy

27 - 500 Opatów, ul. Henryka Sienkiewicza 5, Tel/fax: 15 868 33 33
www.sds.umopatow.pl

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

27 - 500 Opatów, ul. Sempołowskiej 3, Tel. 15 868 48 66

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny

27 - 500 Opatów, ul. Konopnickiej 2, Tel. 15 868 30 18

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

27 - 500 Opatów, ul. Sempołowskiej 3, Tel. 15 868 21 49

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

27 - 500 Opatów, ul. Sienkiewicza 17, Tel. 15 868 21 60

Powiatowy Urząd Pracy

27 - 500 Opatów, ul. Partyzantów 13, Tel. 15 868 03 00

www.pup-opatow.pl

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Opatowie

27 - 500 Opatów, ul. Leszka Czarnego 4, Tel. 15 868 20 22

Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. Rejon Energetyczny Staszów. Posterunek Energetyczny

27 - 500 Opatów, ul. Żeromskiego 5, Tel. 15 868 21 31

Poczta Polska Urząd Pocztowy w Opatowie

27 - 500 Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 33, Tel. 15 868 28 75

Prokuratura Rejonowa w Opatowie

27 - 500 Opatów, ul. 16 Stycznia 1, tel: 15 868 52 30, fax: 15 868 52 40

www.prokuratura.kielce.pl/-ikategoria-3_22.html

Komenda Powiatowa Policji

27 - 500 Opatów, ul. Sienkiewicza 30, Tel. 15 868 12 05
www.opatow.swietokrzyska.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

27 - 500 Opatów, ul. Kościuszki 39, Tel. 15 868 20 71
www.straz.opatow.pl/

Opatowski Ośrodek Kultury oraz Redakcja "Radia Opatów"

27 - 500 Opatów, ul. Partyzantów 13 b, Tel. 15 868 20 12, 15 868 20 32
www.ook.internetdsl.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Filia Opatów.
27 - 500 Opatów, ul. Słowackiego 56, Tel. 15 868 34 21

Powiatowo Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Czernika

27 - 500 Opatów, ul. Leszka Czarnego, Tel. 15 868 20 81

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Kielce

Inspektorat w Opatowie
27 - 500 Opatów, ul. Sempołowskiej 12, Tel. 15  8682 305, Tel. 15 868 20 74

Sąd Rejonowy w Opatowie

27 - 500 Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 16, tel: 15 868 27 88, 15 868 27 99, fax: 15 868 26 02
www.opatow.sr.gov.pl

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie

27-500 Opatów, ul. 1 - go  Maja 7,  Tel. 15 868 21 48 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.cechopatow.pl

 

Położenie

Gmina Opatów położona jest w obrębie dwóch jednostek Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej: mezoregionu Wyżyny Sandomierskiej (Opatowskiej) i mezoregionu Gór Świętokrzyskich. Granica przebiega przez miejscowości od Jałowęs przez Jurkowice, Kochów, Kobylany. Mezoregion Gór Świętokrzyskich obejmuje mały zachodni fragment terenu gminy, gdzie bezwzględne wysokości zawierają się w granicach 240 - 330 m. W niedalekiej odległości od Opatowa, z jego południowo-zachodniej strony, znajdują się dwa pasma Gór Świętokrzyskich: Jeleniowskie i Wygiełzowskie. Administracyjnie gmina Opatów należy od 1999 r. do województwa świętokrzyskiego. W Opatowie mają siedzibę władze powiatu opatowskiego. Gmina Opatów graniczy z gminami: Sadowie, Ćmielów, Wojciechowice, Lipnik, Iwaniska i Baćkowice.

Budowa geologiczna

Starsze podłoże zbudowane jest z utworów masywu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich i permsko-mezozoicznej osłony jego obrzeża. 12Granicę tych jednostek stanowi dolina Opatówki, od której obszar na południe to masyw paleozoiczny, a część północną budują osady triasu, jury i kredy (osłona mezozoiczna). Osłonę mezozoiczną masywu paleozoicznego stanowią utwory triasu i jury, które można zobaczyć w miejscowości Ptkanowie. Największy obszar zajmuje jednak wysoczyzna lessowa. Budują ją pyły i gliny pylaste, lokalnie z wkładkami piasku i gliny. Grubość pokrywy lessowej wynosi od kilku do blisko 20 m. Poza tymi niewielkimi płatami występują deluwia lessowe (lessy na wtórnym złożu), piaski i żwiry tarasów rzecznych, utwory peryglacjalne oraz najmłodsze holoceńskie, martwica wapienna, torfy, piaski, namuły i mady rzeczne.

Walory krajobrazowe

Na zasadniczej części obszaru gminy, na którym występują lessy, zobaczymy malowniczy krajobraz utworzony przez liczne formy erozyjne w postaci wąwozów, jarów, parowów. Rzeka Opatówka oraz sieć jej dopływów i dopływów Koprzywianki i Kamiennej meandrując, tworzą doliny wcięte w podłoże.

Szata roślinna

Gmina Opatów jest uboga w szatę leśną (lasy zajmują powierzchnię 255 ha), która stanowi zaledwie 2,2% ogólnej powierzchni. Podstawowa część terenów leśnych znajduje się w rejonie Wymysłowa, na południu gminy, gdzie występuje 50-letni las z przewagą sosny na siedliskach boru mieszanego.

Mniejszą powierzchnię zajmuje las topolowy w rejonie Nikisiałki Dużej i brzozowy, porastający wąwozy i parowy w okolicy Nikisiałki Małej. Lasy państwowe podlegają Nadleśnictwu Staszów i są zarządzane przez nie.Poza tymi nielicznymi lasami występują zadrzewienia wokół zabudowy, wzdłuż dróg oraz o dużej wartości historycznej i przyrodniczej skupiska starodrzewu w formie parków podworskich; w Nikisiałce Małej istnieje park podworski o powierzchni 4 ha objęty ochroną prawną, wpisany do rejestru zabytków wraz ze strefami ścisłej ochrony konserwatorskiej i powiązań widokowych.

Drugim cennym obiektem (o powierzchni 2,96 ha) jest starodrzew parku podworskiego w Jałowęsach (pojedyncze okazy lipy, wiązu, aleja z kasztanowców i grabów, szpaler z głogów), również pod ochroną konserwatora zabytków.

Ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków objęte są ponadto skupiska starodrzewu w formie parków podworskich w Pobroszynie (o pow. ok. 2,0 ha) i Jagninie (o pow. ok. 1,25 ha). Dotychczas nie podlegają ochronie prawnej cenne parki historyczne w miejscowościach: Oficjałów (o pow. ok. 3,00 ha), Zochcinek (o pow. ok. 5,00 ha) oraz obiekt o wartości średniej w Podolu (o pow. ok. 4,00 ha) i Lipowej. Starodrzew występujący na terenie tych obiektów to głównie: lipy drobnolistne, kasztanowce, topole, graby, klony - okazy o charakterze pomnikowym.

Korzystną rolę odgrywają sady owocowe, które zastępują las. Największe kompleksy sadów występują w Lipowej, gdzie ich powierzchnia sięga ponad 100 ha.

W granicach miasta Opatowa zadrzewionych jest 6 ha powierzchni. Najczęściej obserwuje się jawor, jarzębinę, jesion, orzech włoski, klon, lipę drobnolistną, wielkolistną, srebrzystą, wiąz szypułkowy, kasztanowiec, modrzew, topole i wierzby.

Zasoby przyrody objęte ochroną prawną

Na terenie gminy ochronę prawną (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991 r. Dz. U. Nr 114) zastosowano dla 14 pomników przyrody żywej znajdujących się w miejscowościach:

Oficjałów: lipa szerokolistna (przy drodze Sandomierz - Opatów obok kapliczki);

Jałowęsy: wiąz szypułkowy (w parku podworskim), topola szara (w parku podworskim), kasztanowiec biały (w parku podworskim);

Zochcinek: lipa drobnolistna (w parku podworskim), topola kanadyjska (w parku podworskim), lipa drobnolistna (w parku podworskim);

Nikisiałka Mała: dereń jadalny (w parku podworskim), lipa drobnolistna (w parku podworskim),

Brzezie: lipa drobnolistna (na terenie dawnego majątku podworskiego);

Podole: kasztanowiec biały (w parku podworskim), świerk pospolity (w parku podworskim), lipa drobnolistna (w parku podworskim);

Opatów: kasztanowiec biały (teren Szkoły Podstawowej Nr 1).

 Ochrona prawna obejmuje też jeden pomnik przyrody nieożywionej - wzgórze Czarci Kamień w Opatowie, położone przy drodze polnej do Zochcinka.

Pomniki przyrody zostały utworzone na mocy Zarządzenia Wojewody Tarnobrzeskiego Nr 6 z dnia 28.06.1991 r. (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 9) i Zarządzenia Nr 34/88 z dnia 30.12.1988 r.

Ponadto fragment północno-zachodniej granicy gminy stanowi granicę otuliny Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego.

Rozporządzeniem nr 17/2002 Wojewody Świętokrzyskiego uznano za stanowisko dokumentacyjne zespoły utworów geologicznych w Karwowie:

odsłonięcie trzeciorzędowe detrytycznych wapieni oraz powierzchnia wokół odsłonięcia wyznaczona przez promień o długości 2,50 m, położone wg ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Opatowie we wsi Karwów, na działce Nr 148

odsłonięcie łupków kambryjskich o długości 15 m w skarpie drogi prowadzącej do Źródła Wincentego Kadłubka, położone wg ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Opatowie, we wsi Karwów na działce Nr 188,

stożek martwicowy przy ujściu wód źródlanych do głównego koryta potoku, położony wg ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w O patowie we wsi Karwów na działce Nr 187,

Wody powierzchniowe i gruntowe.

Na układ hydrologiczny gminy Opatów składa się siatka kilkudziesięciu cieków wodnych z licznymi dopływami. Najważniejsze rzeki gminy, stanowiące zlewnię szeregu cieków, to: Opatówka, Łukawka, Kania. Miasto i gmina Opatów położone są w dorzeczu Wisły w granicach zlewni Kamiennej, Opatówki i Koprzywianki.

Zlewnia Kamiennej obejmuje teren na północ od Jałowęs od linii Opatów - Balbinów. Wody powierzchniowe odprowadza z tego obszaru ciek płynący przez Kornacice, Lipową, Ptkanów i Podole na teren gminy Ćmielów. W obrębie zlewni Kamiennej woda gruntowa występuje płytko na obszarach dolinnych, poza nimi jej lustro stwierdzone zostało na głębokości od kilkunastu do ponad 20 m p.p.t.

Zlewnia Opatówki obejmuje środkową część obszaru gminy wraz z Opatowem. Teren drenowany jest przez Opatówkę i jej niewielkie dopływy. Dno doliny Opatówki o szerokości ok. 100 - 150 m jest często podmokłe, a cieki wodne zasilające rzekę prowadzą niewielkie ilości wody.

Zlewnia Koprzywianki obejmuje południową część gminy do linii Kobylany, Strzyżowice, Gojców. Zróżnicowanie morfologiczne jest niewielkie, co wpłynęło na powstanie kilku powierzchniowych zbiorników wody. W Strzyżowicach obserwuje się znaczne powierzchnie terenu podmokłego, gdzie woda utrzymuje się na glinie zwałowej i wietrzelinach

Klimat.

Obszar ziemi opatowskiej pod względem klimatycznym nie jest jednolity, znajduje się on w zasięgu dwóch dzielnic klimatycznych: radomskiej i sandomiersko-rzeszowskiej.

Dzielnica pierwsza, obejmująca wschodnią i środkową część obszaru, jest wyraźnie cieplejsza od obszarów leżących na zachód od niej. Obszar gminy otrzymuje średnią ilość opadu rocznie do 565 mm (Opatów), przy średniej regionu 670 mm, a więc wysokiej w skali kraju. Średnie roczne zachmurzenie na obszarze gminy utrzymuje się na poziomie przeciętnym dla kraju i wynosi (w skali 1 - 10) 6,1 w Zdanowie, do 6,9 w Lipowej. W ciągu roku największe zachmurzenie obserwuje się w listopadzie i grudniu, najmniejsze zaś w czerwcu i sierpniu. Wilgotność względna powietrza zbliżona jest do przeciętnej dla obszaru Polski i wynosi średnio w roku od 81% (Zdanów) do 79% (Sandomierz). Najwilgotniejszymi miesiącami są luty, listopad i grudzień, a najbardziej suchy okres występuje w kwietniu i maju (71 - 73%). Natomiast średnia roczna temperatura wynosi 7,30°C w Zdanowie i 7,40°C w Lipowej. Okres bez przymrozków to średnio ok. 172 dni.

Sołectwa - 28: Adamów, Balbinów, Brzezie, Czerników Karski, Czerników Opatowski, Gojców, Jagnin, Jałowęsy, Jurkowice, Karwów, Kobylany, Kobylanki, Kochów, Kornacice, Lipowa, Marcinkowice, Nikisiałka Duża, Nikisiałka Mała, Oficjałów, Okalina-Kolonia, Okalina-Wieś, Podole, Rosochy, Strzyżowice, Tomaszów, Tudorów, Wąworków, Zochcinek.

Obszar: 113,39 km2, z czego na miasto przypada 9,36 km2

Liczba ludność: 12 373 mieszkańców gminy, w tym 6800 w mieście Opatów (na dzień 31.12.2012 r.).

Wskaźnik gęstości zaludnienia (2007 r.): w mieście wynosi 680 os./km2, a w gminie - 110 os./km2 .

Budżet gminy na 1 mieszkańca w 2007 r. wynosił: dochód - 1754 zł, wydatki - 1718 zł. Tradycyjne zawody i źródła dochodu: rolnictwo w gospodarstwach rolnych, rzemiosło, usługi, handel.

Preferowane formy przedsiębiorczości: przetwórstwo - rolno-spożywcze, usługi, w tym usługi turystyczne.

Użytki rolne: ogółem 9580 ha, w tym: grunty orne 8971 ha, tj. 86,5% użytków rolnych, liczba gospodarstw i posesji ogółem - 1820, w tym gospodarstw rolnych - 1290.

Główne kierunki rozwoju miasta i gminy: rozwój infrastruktury technicznej, rozwój turystyki, małej przedsiębiorczości, pozyskiwanie inwestorów, rozwój oświaty, promocja gminy.

 

 
Liczba mieszkańców miasta i gminy w latach 2000 - 2019
       Rok            Liczba mieszkańców ogółem         Mieszkańcy miasta         Mieszkańcy wsi    
2000  13291 7296 5995
2001 13216 7268 5948
2002 13188 7253 5935
2003 13104 7233 5871
2004 13001 7188 5813
2005 12954 7158 5796
2006 12861 7093 5768
2007 12813 7052 5761

2008
szczegóły

12678

6973 5705

2009
szczegóły

12582 6928 5654
2010
szczegóły
12514 6886 5628
2011
szczegóły
12481 6854 5627
2012
szczegóły
12373 6800 5573
2013
 12217 6731 5486
2014
12062 6621 5441
2015  11961 6561 5400
2016
szczegóły
12061 6662 5399
2017
szczegóły
11999 6608 5391
2018
szczegóły
11637 6411 5226
2019
szczegóły
11527 6330 5197

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO