×

Uwaga

Lack of access rights - File 'http:/umopatow.pl/images/stopka_ikony/fpds.jpg'
Lack of access rights - File 'http:/umopatow.pl/images/stopka_ikony/zb.jpg'
Lack of access rights - File '/images/miasto/turystyka/atrakcje_turystyczne/logopttk.jpg'

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW/ZASIŁKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

Termin składania wniosków:
- od 01 do 16 września 2019 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

- od 01 września do 15 października 2019r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski o stypendium szkolne należy pobierać, a po wypełnieniu składać w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 1) w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528,00 zł Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli za miesiąc sierpień 2019r.

 Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miasta  i Gminy w Opatowie dokumentów (faktur) potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne zgodnie z ostateczną decyzją o przyznaniu świadczenia. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione faktury za zakup podręczników od czerwca 2019 roku, na pozostałe materiały szkolne od lipca 2019 roku oraz za internet – od września do czerwca.

 Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu wg katalogu wydatków kwalifikowanych:

1. Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, książki rozwijające zainteresowania ucznia,

2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice (np. matematyczne), lektury szkolne i opracowania do lektur, mapy, globusy,

3. Tornister (plecak szkolny),

4. Piórnik, artykuły szkolne ( np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina , modelina, itd.),

5. Obuwie sportowe na w-f ,

6. Strój na w-f ( dres-spodnie i bluza, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne ),

7. Strój galowy wymagany przez szkołę po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

8. Przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (potwierdzone opisem profilu szkoły),

9. Komputer, laptop, tablet, oprogramowanie, części do komputera, ( mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki) nośniki danych ( płyty, pendrive ), koszt naprawy komputera,

10.Drukarki lub urządzenia wielofunkcyjne, tusze do drukarek, papier do drukarki, multimedialne programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego ( od września do czerwca ),

11. Biurko, krzesło, lampa na biurko,

12. Koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę”,

13. Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych ( np. nauka języków obcych, kurs komputerowy i inne),  koszt czesnego za naukę,

14. Koszt udziału w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwijaniem indywidualnych zdolności (np. taniec, karate, itp.),

15. Basen (strój kąpielowy, klapki, itp),

16. Koszty pobytu w internatach i bursach, ( dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)

17. Zwrot kosztu dojazdu do szkół ( bilety miesięczne), - dot. tylko uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów,

18. Okulary korekcyjne,( faktura wystawiona na rodzica z adnotacją jakiego dziecka dotyczy)

19. Instrumenty muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki gry.

 Faktury bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Zakupione rzeczy np. buty, plecak powinny mieć wpisaną na fakturze adnotację „sportowe” lub „szkolne”, a inne artykuły zakupione były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.

 Jeśli dokonano zakupu odzieży lub obuwia:

- w przypadku  przyznania stypendium uczennicy – refundowane będą ubrania  sportowe damskie/dziewczęce, obuwie damskie/dziewczęce. Na fakturach uczennicy nie powinny znajdować się artykuły męskie/chłopięce.

- w przypadku  przyznania stypendium uczniowi refundowane będą ubrania sportowe męskie/chłopięce, obuwie męskie/chłopięce. Na fakturach dotyczących ucznia nie powinny znajdować się artykuły damskie/dziewczęce.

 W roku szkolnym, w którym przyznawane jest stypendium szkolone obowiązują faktury z następującymi terminami za:

1.      zakup podręczników  - od czerwca danego roku,

2.      pozostałe materiały szkolne – od lipca danego roku wg wykazu materiałów kwalifikowanych.

3.      internet – od września do czerwca.

 W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi, posiadającą elementy konstrukcyjne   do zakwalifikowania jako prawidłowo sporządzona, bądź można sporządzić oświadczenie, które zawiera informacje: od kogo odkupiliśmy daną rzecz, jej nazwa/tytuł, do czego nam potrzebna,  za jaką kwotę zakupiono.

 Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: skarpety, odzież i obuwie do codziennego noszenia, opłacanie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np. studniówka), sprzęt rehabilitacyjny, rower dla ucznia jako środek transportu.

 Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 1, Tel. 15 8681301 lub Referat Organizacyjny, pokój nr 22, Tel. 15 8681324. Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019roku

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

będzie czynny w godzinach od 700 – 1400

Sołtysi Gminy Opatów kadencji 2018 - 2023

1.  Sołectwo Adamów – Pater Maria – Sołtys

2.  Sołectwo Balbinów – Kwiatkowska Lidia – Sołtys

3.  Sołectwo Brzezie – Czerwińska Barbara – Sołtys

4.  Sołectwo Czerników Karski – Adamski Artur – Sołtys

5.  Sołectwo Czerników Opatowski – Cielecki Zdzisław – Sołtys

6.  Sołectwo Gojców – Suska Wiesław – Sołtys

7.  Sołectwo Jagnin – Łata Edyta – Sołtys

8.  Sołectwo Jałowęsy – Wąs Janusz – Sołtys

9.  Sołectwo Jurkowice – Jarochowicz Piotr – Sołtys

10.  Sołectwo Karwów – Piotrowski Henryk – Sołtys

11.  Sołectwo Kobylany – Bławat Aneta – Sołtys

12.  Sołectwo Kobylanki – Jabczyk Tadeusz – Sołtys

13.  Sołectwo Kochów – Gardynik Antoni – Sołtys

14.  Sołectwo Kornacice – Flasińska Zofia – Sołtys

15.  Sołectwo Lipowa – Lis Wioletta – Sołtys

16.  Sołectwo Marcinkowice – Lebieda Barbara – Sołtys

17.  Sołectwo Nikisiałka Duża – Kalita Joanna – Sołtys

18.  Sołectwo Nikisiałka Mała – Pawlik Lucjan – Sołtys

19.  Sołectwo Oficjałów – Skrzypczak Gustawa – Sołtys

20.  Sołectwo - Okalina-Kolonia – Waga Anna – Sołtys

21.  Sołectwo - Okalina-Wieś – Lis Janusz – Sołtys

22.  Sołectwo Podole – Janda Ewa – Sołtys

23.  Sołectwo Rosochy – Wilczak Stanisław – Sołtys

24.  Sołectwo Strzyżowice – Kupiec Edward – Sołtys

25.  Sołectwo Tomaszów – Kargul Krystian – Sołtys

26.  Sołectwo Tudorów – Pawełczak Alina – Sołtys

27.  Sołectwo Wąworków – Pustuła Sylwester – Sołtys

28.  Sołectwo Zochcinek –Czekaj Sylwester - Sołtys

DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE
ROK 2020
Dyżury radnych odbywają się w czwartki w godz. 15.00-16.00

Imię i Nazwisko Okręg Data dyżuru
  Beata Wrzołek 14   OSTATNI CZWARTEK KAŻDEGO M-CA
  Mariusz Ryza 1   9.I, 16.IV, 30.VII, 3.XII
  Rafał Schab 2   16.I, 23.IV, 3.IX, 10.XII
  Krzysztof Kawalec 3   23.I, 30.IV, 10.IX, 17.XII
  Małgorzata Szczepańska 4   30.I, 7.V, 17.IX
  Andrzej Adamski 5   6.II, 14.V, 24.IX
  Jacek Cheba 6   13.II, 21.V, 1.X
  Stanisław Wysopal 7   20.II, 28.V, 8.X
  Andrzej Żychowski 8   27.II, 4.VI, 15.X
  Marek Rysiak 9   5.III, 18.VI, 22.X
  Magdalena Masternak 10   12.III, 25.VI, 29.X
  Dawid Kargulewicz 11   19.III, 2.VII, 5.XI
  Klaudiusz Kędziora 12   26.III, 9.VII, 12.XI
  Wiesław Suska 13   2.IV, 16.VII, 19.XI
  Waldemar Bocheński 15   9.IV, 23.VII, 26.XI

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE MIESIĄC SIERPIEŃ JEST MIESIĄCEM BEZ SESJI,
DYŻURY RADNYCH W TYM MIESIĄCU NIE ODBĘDĄ SIĘ.

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW/ZASIŁKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

Termin składania wniosków:
- od 01 do 15 września 2018 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych   i ponadgimnazjalnych,
- od 01 września do 15 października 2018r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski o stypendium szkolne należy pobierać, a po wypełnieniu składać w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 1) w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 514,00 zł (od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na kwotę 528,00 zł.). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny               z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli za miesiąc sierpień 2018r.

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie dokumentów (faktur) potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne zgodnie z ostateczną decyzją o przyznaniu świadczenia. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione faktury za zakup podręczników od czerwca 2018 roku, na pozostałe materiały szkolne od lipca 2018 roku oraz za internet – od września do czerwca.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu wg katalogu wydatków kwalifikowanych:

1. Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, książki rozwijające zainteresowania ucznia,

2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice (np. matematyczne), lektury szkolne i opracowania       do lektur, mapy, globusy,

3. Tornister (plecak szkolny),

4. Piórnik, artykuły szkolne ( np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina , modelina, itd.),

5. Obuwie sportowe na w-f ,

6. Strój na w-f ( dres-spodnie i bluza, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne ),

7. Strój galowy wymagany przez szkołę po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

8. Przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (potwierdzone opisem profilu szkoły),

9. Komputer, laptop, tablet, oprogramowanie, części do komputera, ( mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki) nośniki danych ( płyty, pendrive ), koszt naprawy komputera,

10.Drukarki lub urządzenia wielofunkcyjne, tusze do drukarek, papier do drukarki, multimedialne programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego ( od września do czerwca ),

11. Biurko, krzesło, lampa na biurko,

12. Koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę”,

13. Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych ( np. nauka języków obcych, kurs komputerowy i inne), koszt czesnego za naukę,

14. Koszt udziału w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwijaniem indywidualnych zdolności (np. taniec, karate, itp.),

15. Basen (strój kąpielowy, klapki, itp),

16. Koszty pobytu w internatach i bursach, ( dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)

17. Zwrot kosztu dojazdu do szkół ( bilety miesięczne), - dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,

18. Okulary korekcyjne,( faktura wystawiona na rodzica z adnotacją jakiego dziecka dotyczy)

19. Instrumenty muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki gry.

Faktury bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Zakupione rzeczy np. buty, plecak powinny mieć wpisaną na fakturze adnotację „sportowe” lub „szkolne”, a inne artykuły zakupione były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.

Jeśli dokonano zakupu odzieży lub obuwia:

- w przypadku przyznania stypendium uczennicy – refundowane będą ubrania   sportowe damskie/dziewczęce, obuwie damskie/dziewczęce. Na fakturach uczennicy nie powinny znajdować się artykuły męskie/chłopięce.

- w przypadku przyznania stypendium uczniowi refundowane będą ubrania sportowe męskie/chłopięce, obuwie męskie/chłopięce. Na fakturach dotyczących ucznia nie powinny znajdować się artykuły damskie/dziewczęce.

W roku szkolnym, w którym przyznawane jest stypendium szkolone obowiązują faktury               z następującymi terminami za:

 1. zakup podręczników - od czerwca danego roku,
 2. pozostałe materiały szkolne – od lipca danego roku wg wykazu materiałów kwalifikowanych.
 3. internet – od września do czerwca.

W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi, posiadającą elementy konstrukcyjne   do zakwalifikowania jako prawidłowo sporządzona, bądź można sporządzić oświadczenie, które zawiera informacje: od kogo odkupiliśmy daną rzecz, jej nazwa/tytuł, do czego nam potrzebna,   za jaką kwotę zakupiono.

Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: skarpety, odzież i obuwie do codziennego noszenia, opłacanie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np. studniówka), sprzęt rehabilitacyjny, rower dla ucznia jako środek transportu.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 1, Tel. 15 8681301 lub Referat Organizacyjny, pokój nr 22, Tel. 15 8681324. Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

KOMUNIKAT - SUSZA 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Opatów o wystąpieniu zjawiska suszy i o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – SUSZA.

Susza dotyczy na terenie Gminy Opatów zbóż jarych.

Składanie wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów w pokoju nr 18 (sekretariat)

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku złożonego do ARiMR

Termin składania wniosków: do dnia 13 lipca 2018 r. do g.15.00

 Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Opatów (do pobrania) i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz w  Urzędzie Miasta i Gminy Opatów pokój nr 9

http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/kleski-zywiolowe/informacje-dla-samorzad/13656,Rolnictwo-szacowanie-strat-w-gospodarstwach-rolnych-w-2018-r.html

„Aktywna tablica”                

                 Gmina Opatów informuje, że w 2017 roku zostało udzielone wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły podstawowe na podstawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatyczno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

                 Na realizację zadania Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie uzyskała wsparcie finansowe z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 14.000,00 zł. Wysokość wkładu własnego Gminy Opatów – 3.500,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały:

- monitor interaktywny,

- tablica interaktywna,

- projektor ultra krótkoogniskowy,

- głośniki Media – Tech.

„Bezpieczna+”

                 Gmina Opatów informuje, że w 2017 roku zostało udzielone wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

                 Na realizację zadania „Integracja przez sztukę – mali artyści potrafią zmieniać siebie i świat” Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie uzyskała wsparcie finansowe z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 10.408,00 zł. Wysokość wkładu własnego Gminy Opatów – 2.602,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały:

- kamera,

- sztalugi malarskie,

- blejtramy, farby, kredki,

- pędzle,

- bloki,

- nożyczki,

- kleje,

- tablice korkowe,

- pendrive,

- papier fotograficzny,

- cartrige,

- papier ksero.

Postępowanie w przypadku braku prądu w Gminie Opatów

W przypadku awarii, problemu technicznego w dostawie energii elektrycznej, nie działających pojedynczych lamp oświetleniowych na terenie miasta i gminy Opatów lub aby dowiedzieć się czy są planowane wyłączenia prądu w rejonie Opatów należy zadzwonić na nr alarmowy 991 Rejonu Energetycznego Staszów.

Sołtysi Gminy Opatów kadencji 2014 - 2018

1.  Sołectwo Adamów –
2.  Sołectwo Balbinów – Lidia Kwiatkowska – Sołtys
3.  Sołectwo Brzezie – Władysław Susło – Sołtys
4.  Sołectwo Czerników Karski – Władysława Długosz – Sołtys
5.  Sołectwo Czerników Opatowski – Grzegorz Skwarliński – Sołtys
6.  Sołectwo Gojców – Wiesław Suska – Sołtys
7.  Sołectwo Jagnin – Robert Piotrowski – Sołtys
8.  Sołectwo Jałowęsy – Marcin Machała – Sołtys
9.  Sołectwo Jurkowice – Irena Borzęcka – Sołtys
10.  Sołectwo Karwów – Henryk Piotrowski – Sołtys
11.  Sołectwo Kobylany – Aneta Bławat – Sołtys
12.  Sołectwo Kobylanki – Tadeusz Jabczyk – Sołtys
13.  Sołectwo Kochów – Antoni Gardynik – Sołtys
14.  Sołectwo Kornacice – Zofia Flasińska – Sołtys
15.  Sołectwo Lipowa – Wioletta Lis – Sołtys
16.  Sołectwo Marcinkowice – Barbara Lebieda – Sołtys
17.  Sołectwo Nikisiałka Duża – Joanna Kalita – Sołtys
18.  Sołectwo Nikisiałka Mała – Lucjan Pawlik – Sołtys
19.  Sołectwo Oficjałów – Dariusz Łaskawiec – Sołtys
20.  Sołectwo Okalina – Kolonia – Anna Waga – Sołtys
21.  Sołectwo Okalina – Wieś – Janusz Lis – Sołtys
22.  Sołectwo Podole – Andrzej Cielecki – Sołtys
23.  Sołectwo Rosochy – Ewa Koziarska – Sołtys
24.  Sołectwo Strzyżowice – Edward Kupiec – Sołtys
25.  Sołectwo Tomaszów – Krystian Kargul – Sołtys
26.  Sołectwo Tudorów – Alina Pawełczak – Sołtys
27.  Wąworków – Rafał Gawlik – Sołtys
28.  Sołectwo Zochcinek – Danuta Wosik - Sołtys

 

 

Informacja

 

 I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje,

że w dniu 11.08.2017r.

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie pracuje

do godziny 1400.

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIÓW/ZASIŁKÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

Termin składania wniosków:
- od 01 do 15 września 2017 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- od 01 września do 15 października 2017r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski o stypendium szkolne należy pobierać, a po wypełnieniu składać w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 1) w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 514,00 zł. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli za miesiąc sierpień 2017r.

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie dokumentów (faktur) potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne zgodnie z ostateczną decyzją o przyznaniu świadczenia. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione faktury za zakup podręczników od czerwca 2017 roku, na pozostałe materiały szkolne od lipca 2017 roku oraz za internet – od września do czerwca.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu wg katalogu wydatków kwalifikowanych:

1. Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, książki rozwijające zainteresowania ucznia,

2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice (np. matematyczne), lektury szkolne i opracowania  do lektur, mapy, globusy,

3. Tornister (plecak szkolny),

4. Piórnik, artykuły szkolne ( np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina , modelina, itd.),

5. Obuwie sportowe na w-f ,

6. Strój na w-f ( dres-spodnie i bluza, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne ),

7. Strój galowy wymagany przez szkołę po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

8. Przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (potwierdzone opisem profilu szkoły),

9. Komputer, laptop, tablet, oprogramowanie, części do komputera, ( mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki) nośniki danych (płyty, pendrive), koszt naprawy komputera,

10.Drukarki lub urządzenia wielofunkcyjne, tusze do drukarek, papier do drukarki, multimedialne programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego ( od września do czerwca ),

11. Biurko, krzesło, lampa na biurko,

12. Koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę”,

13. Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych ( np. nauka języków obcych, kurs komputerowy i inne), koszt czesnego za naukę,

14. Koszt udziału w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwijaniem indywidualnych zdolności (np. taniec, karate, itp.),

15. Basen (strój kąpielowy, klapki, itp),

16. Koszty pobytu w internatach i bursach, ( dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)

17. Zwrot kosztu dojazdu do szkół ( bilety miesięczne), - dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,

18. Okulary korekcyjne,( faktura wystawiona na rodzica z adnotacją jakiego dziecka dotyczy)

19. Instrumenty muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki gry.

Faktury bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Zakupione rzeczy np. buty, plecak powinny mieć wpisaną na fakturze adnotację „sportowe” lub „szkolne”, a inne artykuły zakupione były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.

Jeśli dokonano zakupu odzieży lub obuwia:

- w przypadku przyznania stypendium uczennicy – refundowane będą ubrania sportowe damskie/dziewczęce, obuwie damskie/dziewczęce. Na fakturach uczennicy nie powinny znajdować się artykuły męskie/chłopięce.

- w przypadku przyznania stypendium uczniowi refundowane będą ubrania sportowe męskie/chłopięce, obuwie męskie/chłopięce. Na fakturach dotyczących ucznia nie powinny znajdować się artykuły damskie/dziewczęce.

W roku szkolnym, w którym przyznawane jest stypendium szkolone obowiązują faktury z następującymi terminami za:

 1. zakup podręczników - od czerwca danego roku,
 2. pozostałe materiały szkolne – od lipca danego roku wg wykazu materiałów kwalifikowanych.
 3. internet – od września do czerwca.

W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi, posiadającą elementy konstrukcyjne do zakwalifikowania jako prawidłowo sporządzona, bądź można sporządzić oświadczenie, które zawiera informacje: od kogo odkupiliśmy daną rzecz, jej nazwa/tytuł, do czego nam potrzebna, za jaką kwotę zakupiono.

Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: skarpety, odzież i obuwie do codziennego noszenia, opłacanie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np. studniówka), sprzęt rehabilitacyjny, rower dla ucznia jako środek transportu.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 1, Tel. 15 8681301 lub Referat Organizacyjny, pokój nr 22, Tel. 15 8681324. Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SEJM

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SENAT

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne-wersja animowana

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni-wersja animowana

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą-wersja animowana

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243)w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w zakresie obsługi osób uprawnionych ustalononastępujące zasady działania i dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

1. Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie) w kontaktach z Urzędem Miasta i Gminy w Opatowie.

2. Prawo, o którym mowa w pkt 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

3. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa w pkt 1, Urząd Miasta i Gminy w Opatowie nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

4. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z Urzędem Miasta i Gminy w Opatowie.

5. W Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

a. strona internetowa (www.umopatow.pl)

b. poczta elektroniczna (adresy dostępne na stronie internetowej Urzędu , a w szczególności adres:
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz

c. faks nr 15 8684647

6. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

7. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.

8.Urząd Miasta i Gminy w Opatowie zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika (pkt 1-4 stosuje się odpowiednio), co nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

9. W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, na zasadach określonych w pkt 12.

10. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. ).

11. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

12. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 11, powinno zawierać informacje zawarte w załączniku . Zgłoszenia można dokonać:

- elektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- faksem na numer: 15 8684647

- złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

13. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 11, Urząd Miasta i Gminy w Opatowie zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

14. Urząd Miasta i Gminy w Opatowie , w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.

15. Urząd Miasta i Gminy w Opatowie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

16.Niniejszą informację dotyczącą sposobu realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r., Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu www.umopatow.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

WZÓR ZGŁOSZENIA OSOBY UPRAWNIONEJ DOTYCZĄCEGO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA

Zasady zachowania się ludności podczas występowania skrajnych zjawisk meteorologicznych: http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/kleski-zywiolowe

BURZE I NAWAŁNICE

WAŻNE INFORMACJE

POWÓDŹ

500

Urząd Miasta i Gminy

27 - 500 Opatów
ul. Plac Obrońców Pokoju 34
tel. 15 8681300
fax. 15 8684647

Napisz do nas

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rachunek bankowy

Nr 27 1240 1372 1111 0010 7254 7033

NIP Gminy: 863-15-38-233

REGON Gminy: 830409844

Nr pokoju

Nr telefonu

Nazwa komórki organizacyjnej

1.

15 868 13 01

Punkt obsługi klienta i informacja turystyczna

2.

15 868 13 29

Ośrodek Pomocy Społecznej – Pracownicy Socjalni

3.

15 868 13 03

Ośrodek Pomocy Społecznej – Dodatki mieszkaniowe, energetyczne, Usługi Opiekuńcze, Administracja

3a.

15 868 13 04

Ośrodek Pomocy Społecznej – Główna Księgowa, Informatyk

4.

15 868 13 05

Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik

7.

15 868 13 02

Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia Rodzinne

7.

15 868 13 33

Ośrodek Pomocy Społecznej – Fundusz alimentacyjny

7a.

15 868 13 30

Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenie Wychowawcze(500+)

7a.

15 868 13 39

Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia Rodzinne – FAX

8.

15 868 13 09

Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Społeczne i Obywatelskie

– Dowody osobiste

8.

15 868 13 10

Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Społeczne i Obywatelskie

– Ewidencja ludności

9.

15 868 13 11

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji

– Ochrona Środowiska,

9.

15 868 13 06

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy

– Gospodarka lokalowa

10.

15 868 13 12

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji – Ochrona zwierząt, zezwolenia na usunięcie drzew.

11.

15 868 13 27

Sekretarz Gminy

12.

15 868 13 14

Referat Finansowy – Księgowość

13.

15 868 13 15

Skarbnik Gminy

14.

15 868 13 16

Referat Finansowy – Podatki

14.

15 868 13 28

Referat Finansowy – Podatki

14a.

15 868 13 17

Referat Finansowy – Kasa

15.

15 868 13 18

Referat Organizacyjny - Obsługa Rady Miejskiej

16.

15 868 13 13

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji – Kierownik

16.

15 868 13 19

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy – Kierownik

– Inwestycje, Zamówienia Publiczne, Środki unijne

17.

15 868 13 00

Burmistrz

18.

15 868 13 00

Sekretariat

19.

15 868 13 00

Zastępca Burmistrza

20.

15 868 13 22

Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Społeczne i Obywatelskie

– Kierownik USC, Działalność Gospodarcza

20a.

15 868 13 31

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

21.

15 868 13 32

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

22.

15 868 13 23

Referat Organizacyjny – Oświata

22.

15 868 13 24

Referat Organizacyjny – Kadry, Archiwum

23.

15 868 13 25

Radca Prawny

24.

15 868 13 26

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy

– Drogownictwo, Zagospodarowanie Przestrzenne

24.

15 868 13 08

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy

– Gospodarka Nieruchomościami

Wejście od

podwórka

15 868 13 07

Straż Miejska

 

Nr pokoju Nr telefonu e-mail Nazwa komórki organizacyjnej
1. 15 868 13 01 Punkt obsługi klienta i informacja turystyczna
2. 15 868 13 29 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ośrodek Pomocy Społecznej – Pracownicy Socjalni
3. 15 868 13 03 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ośrodek Pomocy Społecznej – Dodatki mieszkaniowe, energetyczne, Usługi Opiekuńcze, Administracja
3a. 15 868 13 04 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ośrodek Pomocy Społecznej – Główna Księgowa, Informatyk
4. 15 868 13 05 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik
7. 15 868 13 02 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia Rodzinne
7. 15 868 13 33 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ośrodek Pomocy Społecznej – Fundusz alimentacyjny
7a. 15 868 13 30 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenie Wychowawcze(500+)
7a. 15 868 13 39 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia Rodzinne – FAX
8. 15 868 13 09 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Społeczne i Obywatelskie

– Dowody osobiste

8. 15 868 13 10 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Społeczne i Obywatelskie

– Ewidencja ludności

9. 15 868 13 11 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji

– Ochrona Środowiska,

9. 15 868 13 06 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy

– Gospodarka lokalowa

10. 15 868 13 12 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji – Ochrona zwierząt, zezwolenia na usunięcie drzew.
11. 15 868 13 27 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Sekretarz Gminy
12. 15 868 13 14 księgowość@umopatow.pl Referat Finansowy – Księgowość
13. 15 868 13 15 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Skarbnik Gminy
14. 15 868 13 16 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Referat Finansowy – Podatki
14. 15 868 13 28 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Referat Finansowy – Podatki
14a. 15 868 13 17 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Referat Finansowy – Kasa
15. 15 868 13 18 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Referat Organizacyjny - Obsługa Rady Miejskiej
12. 15 868 13 13 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska i Promocji – Kierownik
16. 15 868 13 19 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy – Kierownik
16. 15 868 13 19 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Inwestycje, Zamówienia Publiczne, Środki unijne
17. 15 868 13 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Burmistrz
18. 15 868 13 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Sekretariat
19. 15 868 13 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zastępca Burmistrza
20. 15 868 13 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Społeczne i Obywatelskie

– Kierownik USC, Działalność Gospodarcza

20a. 15 868 13 31 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
21. 15 868 13 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
22. 15 868 13 23 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Referat Organizacyjny – Oświata
22. 15 868 13 24 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Referat Organizacyjny – Kadry, Archiwum
23. 15 868 13 25 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Radca Prawny
24. 15 868 13 26

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy

– Drogownictwo, Zagospodarowanie Przestrzenne

24. 15 868 13 08 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy

– Gospodarka Nieruchomościami

Wejście od podwórka 15 868 13 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Straż Miejska
Zielone biuro
Urząd Miasta i Gminy  w Opatowie  rozpoczął procedurę ubiegania się o Certyfikat „Zielone Biuro”. Instytucją przyznającą  certyfikat jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa.
Certyfikat "Zielone Biuro" wyróżnia instytucje, firmy, organizacje pozarządowe i samorządy, które chcą się stale doskonalić, podejmować nowe inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i wzmacniać swój ekologiczny wizerunek.
Posiadanie certyfikatu "Zielone Biuro" nie tylko wiąże się z prestiżem ale pozwala również na wyróżnienie na tle konkurencji oraz zmniejszyć negatywne oddziaływanie organizacji na środowisko. Niesie za sobą także wymierne korzyści finansowe w postaci obniżenia kosztów działania firmy poprzez wprowadzenie ekologicznych rozwiązań.
fpds zb
 
Zarządzenie nr 23/2011 r.
Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie: przyjęcia polityki środowiskowej.

Urząd Miasta i Gminy otrzymał certyfikat "PRZYJAZNY ROWEROM"

PRZYJAZNY ROWEROM to standard i system certyfikacji obiektów turystycznych i innych obiektów promujących zrównoważony transport uwzględniający specyficzne potrzeby rowerzystów i turystów rowerowych.


Polska edycja certyfikatu została wypracowana w oparciu o doświadczenia czeskiej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska - Nadace Partnerstvi, gdzie do 2006 roku certyfikat pod nazwą Cyklisté vítáni (zob. www.cyklistevitani.cz) otrzymało ponad 700 obiektów. Podobne certyfikaty są wdrażane w innych krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Danii, Chorwacji, na Węgrzech i na Słowacji. W 2008 roku Fundacja Partnerstwo

CELE CERTYFIKATU
• długoterminowe polepszenie usług i infrastruktury dla rowerzystów oraz turystów poruszających się na rowerze,
• wspieranie i rozwój zrównoważonych form turystyki,
• poprawa warunków do rozwoju nowych, innowacyjnych produktów turystycznych,
• kreowanie partnerstwa sektora publicznego i prywatnego,

KORZYŚCI DLA CERTYFIKOWANYCH OBIEKTÓW
• Otrzymanie eko-etykiety jakościowej,
• Wyróżnienie spośród konkurencji,
• Prezentacja obiektów na mapach i przewodnikach turystycznych dla turystów rowerowych,
• Promocja usług dla turystów krajowych i zagranicznych,
• Ujednolicona promocja na stronie internetowej.

KATEGORIE CERTYFIKATU

Certyfikat PRZYJAZNY ROWEROM może uzyskać każdy obiekt turystyczny (hotel, pensjonat, restauracja, kwatera prywatna, gospodarstwo agroturystyczne, zamek, restauracja, skansen, muzeum itp.) i nieturystyczny, który promuje zrównoważony transport i który spełni określone kryteria. Kryteria certyfikatu dzielą się na cztery kategorie:
1. obiekty noclegowe,
2. punkty gastronomiczne,
3. kempingi i pola namiotowe,
4. atrakcje turystyczne
5. inne obiekty promujące zrównoważony transport (instytucje oraz obiekty handlowe i usługowe promujące transport zrównoważony i rowerowy).
dla Środowiska wprowadza pilotażowo krajową edycję certyfikatu na polski rynek.

Urząd Miasta i Gminy otrzymał certyfikat Zielone Biuro

Program Zielone Biuro to oferta zarówno dla przedsiębiorstw i urzędów jak też szkół i organizacji pozarządowych - wszystkich, którzy w codziennej działalności biurowej zużywają dużo energii, materiałów oraz produkują odpady. Program ma na celu pomóc organizacjom obniżyć koszty funkcjonowania swojego biura poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań, które przyczyniają się do zmniejszenia oddziaływania biura na środowisko. Dowodem osiągnięcia dobrego poziomu zarządzania jest certyfikat Zielonego Biura oraz sprawnie i oszczędnie funkcjonujące biuro.

Inicjatorem "Zielonego Biura" jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która od 1997 r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi, agendami rządowymi i samorządowymi oraz z biznesem w zakresie wdrażania praktycznych działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego.

Zielone Biuro jest częścią Programu Czysty Biznes , który od 1998 r. wspomaga małe i średnie firmy w podejmowaniu praktycznych działań proekologicznych, przyczyniających się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku.

Co daje członkostwo w Programie Zielone Biuro:

 • obniżenie kosztów funkcjonowania dzięki bardziej racjonalnej gospodarce materiałami, energią, wodą i odpadami,
 • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska,
 • bardziej świadome i praktyczne przestrzeganie obowiązujących przepisów ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 • wykorzystywanie ochrony środowiska do usprawnienia zarządzania biurem,
 • wizerunek biura przyjaznego dla środowiska - pomocny w zdobyciu nowych, wrażliwych ekologicznie klientów,
 • udział w ogólnopolskiej inicjatywie - platforma wymiany doświadczeń, reprezentacja na różnych szczeblach, możliwości współpracy, wspólna promocja.

222                      333         111

Gmina Opatów w latach 2005 - 2006 realizowała projekt nr Z/2.26/1.2/35/04  "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opatowa i miejscowości Zochcinek".

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 657 189,73 zł. Całkowite koszty kwalifikowane zadania 2 588 284,13  z czego  72.5 %  czyli 1 876 505.99 zł. Stanowiło dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, pozostała część 27.5 % to środki własne Gminy Opatów.

W ramach projektu została wykonana kanalizacja sanitarna w ulicach: Wąska, Nowowałowa, Leszka Czarnego, Klasztorna, Lipowska, Widok, S. Czernika, Cmentarna, Kąpielowa, Świętokrzyska, Legionów, Sempołowskiej oraz w miejscowości Zochcinek.

logo infInformacji turystycznej udziela Urząd Miasta i Gminy Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, tel. (0-15) 868 13 13, faks: (0-15) 868 46 47, a także Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK Opatów, ul. Kościuszki 3, tel.: (0-15) 868 27 78. Informacji udziela również przewodnicy przy kolegiacie pw. św. Marcina w godzinach zwiedzania kościoła, tj. pn. - pt. 900 - 1700, sob. 1000 - 1700, nd. 1300 - 1630. Telelefony kontaktowe do przewodników po kolegiacie - 519 368 913.
Brama Warszawska - Punkt informacji turystycznej czynny w godz. 900 - 1800

Informacji turystycznej całodobowo udziela recepcja Hotelu Miodowy Młyn ul. Legionów 3, tel. 533355393, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZEGO W OPATOWIE
ul. Kościuszki  -  BRAMA WARSZAWSKA
27 - 500 Opatów
tel. /015/8682778,  519 368 913logopttk

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego - Informacja Turystyczna czynna 9.00 - 18.00
Zapewnia
- informację turystyczną,
- obsługę ruchu turystycznego,
- organizacje imprez turystycznych dla młodzieży,
- usługi przewodnickie i pilotaż wycieczek.

PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA W OPATOWIE
/Wejście do trasy w budynku Sądu Rejonowego - Plac Obrońców Pokoju 18/

tel. 506 789 486,  797 994 743, 797 994 702


Czynna codziennie w sezonie turystycznym:
Poniedziałek - Niedziela w godzinach 9.00 - 18.00
wejścia o pełnych godzinach od 10.00 - 17.00


Wejście  i zwiedzanie trasy z przewodnikiem o pełnych godzinach.

 

Przewodnik po Województwie Świętokrzyskim

Andrzej Niedbała

tel. 609 548 173

www.extra-wycieczki.com

 

 W Opatowie organizowane są różne imprezy kulturalne i artystyczne. Niektóre nawiązują do prastarych tradycji, inne upamiętniają wydarzenia historyczne, jeszcze inne to plenery fotograficzne i malarskie.
Wśród najważniejszych imprez trzeba wymienić Gody Opatowskie - przegląd zespołów kolędniczych w styczniu, podczas którego prezentują się amatorskie zespoły kolędnicze, kultywujące lokalne obrzędy związane z kolędowaniem. Na początku maja odbywa się Festyn Majowy, na którym zapoznamy się z dorobkiem współczesnych zespołów weselnych, niekiedy nawiązujących do dawnej muzyki ludowej. Jarmark Opatowski (przełom maja i czerwca) to swoiste święto miasta i gminy Opatów Nawiązująca w swym charakterze do historycznych jarmarków odbywających się w Opatowie. Podczas jarmarku bogato prezentują się rzemieślnicy, twórcy ludowi uprawiający dawne, a już ginące zawody, takie jak kowalstwo, garncarstwo, wykonywanie wyrobów ze słomy, oraz czołowe zakłady z ziemi opatowskiej. Na scenie w ciągu trwania jarmarku usłyszymy repertuar amatorskich zespołów ludowych oraz młodzieżowych, zobaczymy też występy teatrów ulicznych. Z kolei Festiwal Piosenki Religijnej to prezentacja nurtu piosenki religijnej w wykonaniu dzieci i młodzieży odbywający się w czerwcu. W kalendarz ważnych imprez wpisała się też Opatowska Jesień Literacka - spotkanie z poezją gromadzące zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych. Ogólnopolski Festiwal "Talenty" - cykliczna impreza o zasięgu ogólnopolskim o charakterze konkursowym promującym dzieci i młodzież uzdolnioną wokalnie. W OOK w małej sali wystawowej prezentowane się cyklicznie wystawy malarskie artystów regionalnych.

Bank PEKAO S.A. I Oddział
27 - 500 Opatów, ul. Sienkiewicza 20, Tel. 15 868 29 82
Bankomat  w banku czynny całą dobę.
 
 
Bank Spółdzielczy w Kielcach. Oddział Opatów
27 - 500 Opatów, ul. Szeroka 13, Tel. 15 868 40 63
Bankomat czynny całą dobę. /ul. Szeroka 13, ul. Sienkiewicza 17,
budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie/
 
 
Bank PKO BP
27 - 500 Opatów, ul. Sienkiewicza 26, Tel. 15 868 28 45
Bankomat przy banku czynny całą dobę.
 
SKOK "Jaworzno" Punkt Kasowy Opatów
27 - 500 Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 28, Tel. 15 868 27 70 
Bankomat przy siedzibie SKOK czynny całą dobę.  
Starostwo Powiatowe
27 - 500 Opatów, ul. Sienkiewicza 17, Tel. 15 868 27 95
www.opatow.pl
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
27 - 500 Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, Tel. 15 868 13 03
www.ops.umopatow.pl
 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy
27 - 500 Opatów, ul. Henryka Sienkiewicza 5, Tel/fax: 15 868 33 33
www.sds.umopatow.pl
 
 
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
27 - 500 Opatów, ul. Sempołowskiej 3, Tel. 15 868 48 66
 
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
27 - 500 Opatów, ul. Konopnickiej 2, Tel. 15 868 30 18
 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
27 - 500 Opatów, ul. Sempołowskiej 3, Tel. 15 868 21 49
 
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
27 - 500 Opatów, ul. Sienkiewicza 17, Tel. 15 868 21 60
 
 
Powiatowy Urząd Pracy
27 - 500 Opatów, ul. Partyzantów 13, Tel. 15 868 03 00
www.pup-opatow.pl
 
 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Opatowie
27 - 500 Opatów, ul. Leszka Czarnego 4, Tel. 15 868 20 22
 
 
Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. Rejon Energetyczny Staszów. Posterunek Energetyczny
27 - 500 Opatów, ul. Żeromskiego 5, Tel. 15 868 21 31
 
 
Poczta Polska Urząd Pocztowy w Opatowie
27 - 500 Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 33, Tel. 15 868 28 75

 

Prokuratura Rejonowa w Opatowie
27 - 500 Opatów, ul. 16 Stycznia 1, tel: 15 868 52 30, fax: 15 868 52 40
www.prokuratura.kielce.pl/-ikategoria-3_22.html

 
Komenda Powiatowa Policji
27 - 500 Opatów, ul. Sienkiewicza 30, Tel. 15 868 12 05
www.opatow.swietokrzyska.policja.gov.pl
 
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
27 - 500 Opatów, ul. Kościuszki 39, Tel. 15 868 20 71
www.straz.opatow.pl/
 
 
Opatowski Ośrodek Kultury oraz Redakcja "Radia Opatów"
27 - 500 Opatów, ul. Partyzantów 13 b, Tel. 15 868 20 12, 15 868 20 32
www.ook.internetdsl.pl
 
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.
Filia Opatów.
27 - 500 Opatów, ul. Słowackiego 56, Tel. 15 868 34 21
 
 
Powiatowo Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Czernika
27 - 500 Opatów, ul. Leszka Czarnego, Tel. 15 868 20 81
 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Kielce
Inspektorat w Opatowie
27 - 500 Opatów, ul. Sempołowskiej 12, Tel. ( 0-15 ) 8682 305, Tel. 15 868 20 74
 
 
Sąd Rejonowy w Opatowie
27 - 500 Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 16, tel: 15 868 27 88, 15 868 27 99, fax: 15 868 26 02
 
 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.
Przedstawicielstwo Opatów
27-500 Opatów, ul. Sienkiewicza 13, Tel./fax. 15 868 29 18
www.warta.pl
Opatowski Klub Sportowy

27 - 500 Opatów, ul. Partyzantów 44

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów w związku z otrzymanym pismem Pani Wojewody w sprawie „KARTY DUŻEJ RODZINY” informuje o możliwości przystąpienia do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PS.III.021.11.2014

Kielce, dn. 01.08.2014 r.

Panie i Panowie

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

Miast i Gmin

z terenu województwa świętokrzyskiego

wszyscy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 755) zwracam się do Państwa z apelem o aktywne włączenie się w jego realizację poprzez zgłoszenie do udziału w Programie podległych Państwu instytucji jak i rozpropagowanie informacji o możliwości włączenia się w realizację Programu podmiotów prywatnych z terenu Państwa Miasta lub Gminy.

Podmioty przystępujące do Programu mają możliwość stworzenia atrakcyjnego wizerunku społecznego, a także ekonomicznego. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia na podstawie niniejszego Programu nabywają m.in. prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych, a przez to kreować pozytywny wizerunek Państwa Miasta lub Gminy jako wspierającej model rodziny wielodzietnej.

Warto podkreślić, że do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przystąpili już m. in.: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne sp. z o. o., PL.2012 + sp. z o. o. zarządzająca Stadionem Narodowym w Warszawie, Kopalnia Soli w Wieliczce, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Alma Market S.A., VISTULA   oraz wiele innych podmiotów o uznanej marce i renomie.

Wszelkie niezbędne informacje związane ze zgłoszeniem się w roli Partnera do uczestnictwa w Programie Karta Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie internetowej www.kdr.kielce.uw.gov.pl oraz uzyskają pod numerami telefonów 041 342 14 62, 041 342 19 71.

Jestem przekonana, że promowanie i popieranie modelu rodziny wielodzietnej w naszym społeczeństwie stanowi dla Państwa priorytet, a dzięki temu będziemy mogli razem w wymierny sposób przyczynić się do polepszenia ich losu.

Załączniki

1. Formularz zgłoszeniowy do Programu.
2. Wzór Umowy zawieranej z Partnerem.

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Rodzaje świadczonych usług:

Poniedziałek w godz. 14.00-17.00 sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Opatów

- prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc,

- konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy,

- indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc,

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie.

Czwartek w godz. 9.00-12.00 pokój nr 25 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta i Gminy Opatów

- udzielanie konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych od alkoholu

   w zakresie leczenia odwykowego,

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii odwykowej,

- kształtowanie umiejętności w zakresie zachowania się w sytuacjach kryzysowych,

- edukowania ofiar przemocy domowej.

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, że w Punkcie Informacyjnym tut. Urzędu na parterze budynku tj. w pokoju Nr 1 osoby zainteresowane mogą skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 z wglądu do następujących aktów prawnych :

1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

2) Monitorów Polskich

3) dzienników urzędowych

Za ewentualne sporządzenie wydruków z wyżej wymienionych aktów prawnych są pobierane opłaty na podstawie Zarządzenia Nr 281/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów  z dnia 22 pażdziernika 2012 roku w sprawie pobierania opłat za ksero i fax oraz wydruki aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

lewyprawy

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I – III w Gminie Opatów.

Projekt współfinansowany przez Unię europejską w ramach PO KL dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Opatów.

W Gminie Opatów w miesiącu wrześniu 2012 roku rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest od miesiąca września 2012 r. do czerwca 2013 r. włącznie, w trzech szkołach na terenie Gminy Opatów – tj. w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1, Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach. Projekt jest realizowany w oparciu o umowę z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Łączny budżet projektu wynosi 144.674,09 zł i obejmuje dwa zadania.

Zadanie 1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół na kwotę 87.374,09 zł.

Zadanie 2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych na kwotę 57.300,00 zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w/w szkół podstawowych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zgodnie z zdiagnozowanymi trudnościami / uzdolnieniami uczniów. Projekt polega na zapewnieniu każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnie z jego indywidulnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie od początku do końca realizacji projektu. Burmistrz Miasta i Gminy Opatów – Andrzej Chaniecki zachęcał wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów do udziału w projekcie w artykule prasowym oraz przez ogłoszenia zamieszczone w szkołach. Wszelkie szczegółowe informacje zostały przekazane rodzicom za pośrednictwem dyrekcji szkół biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany jest do 30.06.2013r.

We wszystkich szkołach zajęcia odbywają się w oparciu o harmonogramy zajęć sporządzone przez Szkolnych Koordynatorów Projektu.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie zajęcia odbywają się w 6 grupach wsparcia:

    Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym – prowadzący zajęcia p. Urszula Wosik – uczestniczy w nich 22 uczniów klas I-III (17 chłopców i 5 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadzący zajęcia p. Ewa Jasińska – uczestniczy w nich 24 uczniów klas I-III (16 chłopców i 8 dziewczynek).
    Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – prowadzący zajęcia p. Paweł Pater – uczestniczy w nich 8 uczniów (4 chłopców i 4 dziewczynki).
    Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk matematyczno – przyrodniczych – prowadzący zajęcia p. Magdalena Żerdecka – uczestniczy w nich 27 uczniów klas I-III (10 chłopców i 17 dziewczynek).
    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – prowadzący zajęcia p. Dorota Wróblewska – uczestniczy w nich 25 uczniów klas I-III (2 chłopców i 23 dziewczynki).
    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ruchowo i sportowo – prowadzący zajęcia p. Danuta Rucińska.

Z grupy 119 uczestników projektu 4 uczestniczy w 2 typach zajęć, pozostałe 115 uczestniczy w 1 typie zajęć.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie zajęcia odbywają się w 4 grupach wsparcia:

    Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym – prowadzący zajęcia p. Teresa Denkowska – uczestniczy w nich 18 uczniów klas I-III (12 chłopców i 6 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadzący p. Teresa Denkowska i Joanna Ostatek – uczestniczy w nich 12 uczniów klas I-III (6 chłopców i 6 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk matematycznych – prowadzące zajęcia p. Teresa Denkowska i Joanna Ostatek – uczestniczy w nich 54 uczniów klas I-III (27 chłopców i 27 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk plastycznych – prowadząca zajęcia p. Joanna Ostatek – uczestniczy w nich 8 uczniów klas I-III (3 chłopców i 5 dziewczynek).

Z grupy 92 uczestników projektu 8 uczestniczy w 2 typach zajęć pozostali czyli 84 uczestniczy w 1 typie zajęć.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach zajęcia odbywają się w 3 grupach wsparcia:

    Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi – prowadzący zajęcia p. Anna Szczepańska – uczestniczy w nich 16 uczniów klas I-III (11 chłopców i 5 dziewczynek).
    Zajęcia logopedyczne – prowadzący zajęcia p. Sylwia Górska – uczestniczy w nich 12 uczniów (7 chłopców i 5 dziewczynek).
    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – prowadząca zajęcia p. Ewa Sidor – uczestniczy w nich 16 uczniów (8 chłopców i 8 dziewczynek).

W listopadzie i grudniu 2012 roku wszystkie szkoły biorące udział w projekcie otrzymały doposażenie w pomoce dydaktyczne przekazane przez Gminnego Koordynatora Projektu, które zostały oznakowane i przekazane nauczycielom do pracowni w których realizowane są zajęcia. Dzięki temu zajęcia dla dzieci są bardziej profesjonalne, ciekaw i atrakcyjne. Obrazują nam to zdjęcia zrobione podczas prowadzonych zajęć.

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie:

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie:

Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach

 

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243)w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w zakresie obsługi osób uprawnionych ustalononastępujące zasady działania i dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

1. Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie) w kontaktach z Urzędem Miasta i Gminy w Opatowie.

2. Prawo, o którym mowa w pkt 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

3. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa w pkt 1, Urząd Miasta i Gminy w Opatowie nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

4. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z Urzędem Miasta i Gminy w Opatowie.

5. W Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

a. strona internetowa (www.umopatow.pl)

b. poczta elektroniczna (adresy dostępne na stronie internetowej Urzędu , a w szczególności adres:
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz

c. faks nr 15 8684647

6. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

7. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.

8.Urząd Miasta i Gminy w Opatowie zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika (pkt 1-4 stosuje się odpowiednio), co nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

9. W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, na zasadach określonych w pkt 12.

10. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. ).

11. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

12. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 11, powinno zawierać informacje zawarte w załączniku . Zgłoszenia można dokonać:

- elektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- faksem na numer: 15 8684647

- złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

13. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 11, Urząd Miasta i Gminy w Opatowie zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

14. Urząd Miasta i Gminy w Opatowie , w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.

15. Urząd Miasta i Gminy w Opatowie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

16.Niniejszą informację dotyczącą sposobu realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r., Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu www.umopatow.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

WZÓR ZGŁOSZENIA OSOBY UPRAWNIONEJ DOTYCZĄCEGO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA

PODSTREFA OPATÓW

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park WISŁOSAN

ZAPRASZA INWESTORÓW

Na zagospodarowanie terenu na działkach o powierzchni:

- 0,75 ha,

- 1,33 ha,

- 1,18 ha ,

- 0,89 ha,

- 1,11 ha,

- 0,15 ha,

Teren inwestycyjny położony na skrzyżowaniu ciągów komunikacyjnych dróg krajowych nr 9 i nr 74, dostęp do terenu od drogi krajowej Nr 9 - E 371, pełna infrastruktura, plan zagospodarowania przestrzennego.

Informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej na terenie przedmiotowych nieruchomości udziela:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oddział w Tarnobrzegu

ul. Zakładowa 48, tel. 15 8229999, www.tsse.pl

oraz Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

ul. Plac Obrońców Pokoju 34

1

2

Zasady zachowania się ludności podczas występowania skrajnych zjawisk meteorologicznych: http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/kleski-zywiolowe

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

Termin składania wniosków:
- od 01 do 15 września 2016 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych   i ponadgimnazjalnych,
- od 01 września do 15 października 2016 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski o stypendium szkolne należy pobierać, a po wypełnieniu składać w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 1) w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 514,00 zł. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny    z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli za miesiąc sierpień 2016r.

Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie dokumentów (faktur) potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne zgodnie z ostateczną decyzją o przyznaniu świadczenia. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione faktury za zakup podręczników od czerwca 2016 roku, na pozostałe materiały szkolne od lipca 2016 roku oraz za internet – od września do czerwca.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu wg katalogu wydatków kwalifikowanych:

1. Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, książki rozwijające zainteresowania ucznia,

2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice (np. matematyczne), lektury szkolne i opracowania       do lektur, mapy, globusy,

3. Tornister (plecak szkolny),

4. Piórnik, artykuły szkolne ( np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina , modelina, itd.),

5. Obuwie sportowe na w-f ,

6. Strój na w-f ( dres-spodnie i bluza, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne ),

7. Strój galowy wymagany przez szkołę po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

8. Przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (potwierdzone opisem profilu szkoły),

9. Komputer, laptop, tablet, oprogramowanie, części do komputera, ( mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki) nośniki danych ( płyty, pendrive ), koszt naprawy komputera,

10.Drukarki lub urządzenia wielofunkcyjne, tusze do drukarek, papier do drukarki, multimedialne programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego ( od września do czerwca ),

11. Biurko, krzesło, lampa na biurko,

12. Koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę”,

13. Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych ( np. nauka języków obcych, kurs komputerowy i inne), koszt czesnego za nauke,

14. Koszt udziału w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwijaniem indywidualnych zdolności (np. taniec, karate, itp.),

15. Basen (strój kąpielowy, klapki, itp),

16. Koszty pobytu w internatach i bursach, ( dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)

17. Zwrot kosztu dojazdu do szkół ( bilety miesięczne), - dot. tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,

18. Okulary korekcyjne,( faktura wystawiona na rodzica z adnotacją jakiego dziecka dotyczy)

19. Instrumenty muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki gry.

Faktury bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Zakupione rzeczy np. buty, plecak powinny mieć wpisaną na fakturze adnotację „sportowe” lub „szkolne”, a inne artykuły zakupione były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.

Jeśli dokonano zakupu odzieży lub obuwia:

- w przypadku przyznania stypendium uczennicy – refundowane będą ubrania   sportowe damskie/dziewczęce, obuwie damskie/dziewczęce. Na fakturach uczennicy nie powinny znajdować się artykuły męskie/chłopięce.

- w przypadku przyznania stypendium uczniowi refundowane będą ubrania sportowe męskie/chłopięce, obuwie męskie/chłopięce. Na fakturach dotyczących ucznia nie powinny znajdować się artykuły damskie/dziewczęce.

W roku szkolnym, w którym przyznawane jest stypendium szkolone obowiązują faktury               z następującymi terminami za:

 1. zakup podręczników - od czerwca danego roku,
 2. pozostałe materiały szkolne – od lipca danego roku wg wykazu materiałów kwalifikowanych.
 3. internet – od września do czerwca.

W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputer) od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi, posiadającą elementy konstrukcyjne   do zakwalifikowania jako prawidłowo sporządzona, bądź można sporządzić oświadczenie, które zawiera informacje: od kogo odkupiliśmy daną rzecz, jej nazwa/tytuł, do czego nam potrzebna,   za jaką kwotę zakupiono.

Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na: skarpety, odzież i obuwie do codziennego noszenia, opłacanie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np. studniówka), sprzęt rehabilitacyjny, rower dla ucznia jako środek transportu.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 1, Tel. 15 8681301 lub Referat Organizacyjny, pokój nr 22, Tel. 15 8681324. Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO