KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Opatowie (adres -Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów tel. 158681300).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                      

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

  • Administratorem systemu monitoringu jest Urząd Miasta i Gminy w Opatowie (adres -Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów tel. 158681300).
  • Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia
  • Klauzula informacyjna: www.umopatow.pl – KLAUZULA INFORMACYJNA _RODO

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO